Ινστιτούτα, Κέντρα και Εργαστήρια του Πανεπιστημίου

 

Η οργανωμένη έρευνα στο Πανεπιστήμιο

Η έρευνα στο Πανεπιστήμιο βασίζεται σε δύο μεγάλους πυλώνες:

► τον πυλώνα της Επιτροπής Ερευνών και ειδικώς του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τον οποίο βλέπε εδώ, και

► τον πυλώνα στο πλαίσιο της συνδυασμένης διδασκαλίας και έρευνας κάθε Τμήματος των Σχολών του Πανεπιστημίου.

Ειδικώς: 

♦ Στο Πανεπιστήμιο η Έρευνα αυτή αναπτύσσετει σε 38 ερευνητικά ινστιτούτα, κέντρα έρευνας και εργαστήρια στα οποία συμμετέχουν πλέον των τεσσάρων δεκάδων ακαδημαϊκών δασκάλων, νέων ερευνητών και φοιτητών.

♦ Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους περιγράφεται εδώ.

♦ Συνοπτικά η κατανομή των πόλων αυτών έρευνας έχει ως ακολούθως:

 

Ινστιτούτα                                                                                                                                 
         

Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

 

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.)

        Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ι.Α.Π.Α.Δ.)
       
Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού   Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών   Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.)
         
         
Ερευνητικά Κέντρα                                                                                                                 
         
Σχολή Επιστημών Oικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης   Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης   Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Κ.Ε.ΔΙ.Β.Α.)
        Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Ελληνιστικού Δικαίου (Κ.Μ.Α.Ε.Ε.Δ.)
        Κέντρο Έρευνας Κυβερνητικής Πολιτικής (Κ.Ε.ΚΥ.Π.)
        Κέντρο Ερευνών και Διαχείρισης Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
        Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιονομικών Μελετών (Ε.Κ.ΔΗ.ΜΕΛ.)
   

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

  Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής
         
Σχολή Πολιτικών Επιστημών   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας   Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (Κ.Ε.Ν.Ι.)
        Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών (Κ.Π.Ε.)
    Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής   Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π.)
         
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας   Τμήμα Κοινωνιολογίας   Κέντρο Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Κ.Ο.Ε.)
        Κέντρο Κοινωνικής Θεωρίας και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας
        Ελληνικό Κέντρο Εγκληματολογίας
        Κέντρο Κοινωνικών και Πολιτισμικών Μελετών
        Κέντρο Ιστορικής Κοινωνιολογίας
    Τμήμα Ψυχολογίας   Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Κοινωνικού Αποκλεισμού
        Κέντρο Κοινωνικής Ψυχολογίας και Ερευνών Κοινής Γνώμης
        Κέντρο Ψυχο-Κοινωνικής Έρευνας της Διακυβέρνησης των Δυνητικών Κοινοτήτων
         
Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού   Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών   Μεσογειακό Πρόγραμμα Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου και Διαπραγμάτευσης (MEPIELAN)
        Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (Ε.Κε.Π.Ε.Κ.)
        Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
        Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου
    Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού   Κέντρο Δράματος και Θεάματος
        Κέντρο Ανατολικών Σπουδών
         
         
Εργαστήρια                                                                                                                              
         
Σχολή Επιστημών Oικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης  

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

  Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
         
Σχολή Πολιτικών Επιστημών   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας   Έρευνας Νεότερης Ιστορίας
        Πολιτικών Ερευνών
    Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής   Εργαστήριο Σπουδών Φύλου
         
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας   Τμήμα Κοινωνιολογίας   Κοινωνιολογίας και Σύγχρονης Καθημερινής Ζωής
        Αστεακής Εγκληματολογίας
    Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας   Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
    Τμήμα Ψυχολογίας   Κοινωνικής και Πειραματικής Ψυχολογίας
        Κλινικής και Εγκληματολογικής Ψυχολογίας
        Δυνητικής Πραγματικότητας και Διαδικτυακής Έρευνας και Εκπαίδευσης
         
Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού   Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού   Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
         
         
Διατμηματικό Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα 2003-2008                                                 
     
Πρόγραμμα   "Σπουδές Φύλου και Ισότητας στις Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες"
 
         
         
         

 

 

erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym