Ενίσχυση ερευνητών (υποψ. διδακτ.)

 

 

Το Πρόγραμμα
Η χρηματοδοτούμενη, από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης 2007-2013, Πράξη «Ηράκλειτος ΙΙ» αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  για την προαγωγή της Έρευνας και της Καινοτομίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. 
Χρηματοδότηση της έρευνας για την υλοποίηση διδακτορικής διατριβής 
Ειδικότερα, η Πράξη «Ηράκλειτος ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Παντείου Πανεπιστημίου», με συνολικό  προϋπολογισμό 931.700,00 ευρώ, αποτελεί ένα κεντρικής σημασίας πρόγραμμα για την ερευνητική δραστηριότητα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το οποίο προάγει το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο.
Με τον τρόπο αυτό χρηματοδοτούνται, με τη μορφή μηνιαίας υποτροφίας, 21 υποψήφιοί διδάκτορες από όλες τις  Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας.
Ο αρχικός σχεδιασμός υλοποίησης του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ, Παντείου Πανεπιστημίου» προέβλεπε την έναρξή του την 01/09/2010 και την ολοκλήρωσή του την 31/07/2013. Ωστόσο, έπειτα από απόφαση της Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) δόθηκε δυνατότητα παράτασης εκτέλεσης του Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Χρονικός ορίζοντας εργου Το Πάντειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στη διαδικασία αυτή και η Πράξη αναμένεται να ολοκληρωθεί 31/10/2015.  
     

 

 

 

erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym