Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων, Κέντρων, Εργαστηρίων

 

  Ινστιτούτα

 

 

  Κέντρα

 

Ο Γενικός Κανονισμός για τα Κέντρα συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στις 28 Νομεβρίου 2005.

Κατ'άρθρο ο κανονισμός είναι ο ακόλουθος


Άρθρο 1: Σύσταση - Λειτουργία

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι δυνατό να ιδρύονται "Κέντρα", βάσει του παρόντος "Γενικού Κανονισμού για τα Κέντρα", τα οποία καλύπτουν συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο των Κοινωνικών Επιστημών στο πεδίο της έρευνας.

Τα "Κέντρα" λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος "Γενικού Κανονισμού", που ισχύει για καθένα από αυτά.

Η σύσταση "Κέντρου" γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση διατομεακών ή διατμηματικών "Κέντρων" απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων Τομέων ή Τμημάτων. Στην ίδια συνεδρίαση η Σύγκλητος αποφασίζει για την έγκριση του "Ειδικού Κανονισμού του Κέντρου" τον οποίο καταρτίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή οι Γενικές Συνελεύσεις των εμπλεκόμενων Τμημάτων.

Τα "Κέντρα" έχουν διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύονται από τον αρμόδιο Τομέα ή Τομείς σε περίπτωση διατομεακών ή διατμηματικών "Κέντρων".

Άρθρο 2: Σκοπός

Σκοπός των "Κέντρων" είναι η προώθηση της έρευνας και η μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενό τους, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και η επίτευξη κάθε σκοπού που έχει συνάφεια με τα ανωτέρω.

Για την εκπλήρωση των σκοπών τους τα "Κέντρα" μπορούν να συγκροτούν βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, να προμηθεύονται τον απαραίτητο εξοπλισμό, να εκπονούν ερευνητικά προγράμματα, να οργανώνουν συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, να εκδίδουν βιβλία ή περιοδικά και να αναπτύσσουν κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς τους.

Τα "Κέντρα" υποβάλλουν, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, Ερευνητικό και Επιστημονικό απολογισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.

Άρθρο 3: Διοίκηση

Τα "Κέντρα" διοικούνται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, που ορίζει η Σύγκλητος, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των εμπλεκόμενων Τμημάτων, με τριετή θητεία, που δύναται να ανανεωθεί.

Ένα από τα τέσσερα μέλη μπορεί να είναι ομότιμος Καθηγητής της Σχολής. Το πέμπτο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποψήφιος διδάκτορας ή μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος, που ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο.
Ένα από τα τέσσερα μέλη ΔΕΠ της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται από τη Σύγκλητο Διευθυντής του "Κέντρου", μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο Διευθυντής προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και προΐσταται στο "Κέντρο". Τα καθήκοντα του Διευθυντή καθώς και οι αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται αναλυτικά στον "Ειδικό Κανονισμό" κάθε "Κέντρου".

Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του Διευθυντή. Ο Διευθυντής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Διοικούσα Επιτροπή αν ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη της. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη της. Λαμβάνει τις αποφάσεις της με πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 4: Πόροι

Πόροι του "Κέντρου" είναι οι κάθε είδους δωρεές και επιχορηγήσεις και τα έσοδα που προέρχονται από τις δραστηριότητές του.
Ο προϋπολογισμός του "Κέντρου" εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και εκτελείται από τον Διευθυντή του.

Άρθρο 5: Διαχείριση

Για κάθε "Κέντρο" διατηρείται Αποθεματικό στον ΕΛΚΕ, το οποίο προέρχεται από την ερευνητική δραστηριότητα ή άλλους πόρους του Κέντρου. Η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του "Κέντρου" γίνονται από τον ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης και χρηματοδότησης.

Η πραγματοποίηση δαπάνης από τον ΕΛΚΕ που αφορά το Αποθεματικό, γίνεται είτε με εντολή του Διευθυντή (μέχρι του ποσού των 1.500€ πλεόν ΦΠΑ) είτε με απόφαση του Δ.Σ. (για ποσό άνω των 1.500€ πλέον ΦΠΑ).

Η πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή μελέτης γίνεται με εντολή του εκάστοτε Επιστημονικού Υπευθύνου. Το 15% του προϋπολογισμού των Ερευνών ή Μελετών διατίθεται στον ΕΛΚΕ όπως προβλέπεται από τον Οδηγό Διαχείρισης και χρηματοδότησης.

Άρθρο 6: Προσωπικό

Το προσωπικό του "Κέντρου" αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τομέα ή των Τομέων, από Υποψήφιους Διδάκτορες ή Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του οικείου Τμήματος ή Τμημάτων και κατά περίπτωση από Εξωτερικούς Συνεργάτες για εξειδικευμένα θέματα ερευνών.

Άρθρο 7: Διάλυση

Το "Κέντρο" διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου και με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της. Στην περίπτωση κατά την οποία το "Κέντρο" σε δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη δεν υποβάλει ερευνητικό και επιστημονικό απολογισμό ή δεν παρουσιάσει αντίστοιχο έργο, διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου χωρίς τις ως άνω ειδικές πλειοψηφίες.

Άρθρο 8: Αναθεώρηση "Γενικού Κανονισμού"

Ο Γενικός Κανονισμός για τα "Κέντρα" τροποποιείται με απόφαση της Συγκλήτου και με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της.

Άρθρο 9: Μεταβατική Διάταξη

Όλα τα υφιστάμενα "Κέντρα" οφείλουν να επανυποβάλουν προ της λήξεως του ακαδημαϊκού έτους 2005 - 2006, Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας προσαρμοσμένο στο Νέο Γενικό Κανονισμό.

  Εργαστήρια

 

 

 

erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym