Ξένες γλώσσες

 

Η επαρκής γνώση μιας Ξένης Γλώσσας είναι υποχρεωτική για την λήψη πτυχίου.
 
 Οι γλώσσες αυτές είναι :

♦ τα Αγγλικά,
♦ τα Γαλλικά,
♦ τα Γερμανικά και
♦ τα Ιταλικά

 
Οι φοι­τητές κατά την αρχική εγγραφή τους δηλώνουν την υπο­χρεωτική ξένη γλώσσα που επιλέγουν και έχουν τη δυνα­τότητα να την αλλάξουν μόνο μία φορά.
 
Όσοι από τους φοιτητές έχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα μιας από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, μπορούν να ζητήσουν ισοτιμία και να απαλλαγούν από την εκμάθηση της υποχρεωτικής γλώσσας,προσκομίζοντας βεβαίωση για το γνήσιο του τίτλου σπουδών από την αρχή που το έχει εκδώσει ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από δικηγόρο
 
Εκτός από την υποχρεωτική, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει, ως προαιρετική, και δεύτερη ξένη γλώσσα από αυτές που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο.

 
Υπηρεσία ξένων γλωσσών: Φοιτητική Μέριμνα  -  ΚΕΦΟΙ

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210 920 1641
210 920 1141 
 
  * Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 έχει εισαχθεί η διδασκαλία της ρώσικης γλώσσας.

 

 

 

 

  

 
 

   

 

erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym