Εισαγωγή

Δομή του Πανεπιστημίου μετά το 2011


 

Τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα ανώτερης διδασκαλίας από τη δημιουργία τους μέχρι σήμερα είναι υπεύθυνα για

τη διδασκαλία

την έρευνα

την προώθηση ηθικών και κανονιστικών αξιών.

Στη διάρκεια του τελευταίου αιώνα τα πανεπιστήμια θεμελίωσαν και εξερεύνησαν κρίσιμα ζητήματα για

τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα,

την ισότητα των φύλων,

τις ίδιες πιθανότητες κοινωνικής και επαγγελματικής εξέλιξης,

τις ηθικές πλευρές της επιστήμης.

Οι μεγάλες αλλαγές του τέλους του 20ου αιώνα, και ειδικά στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, δημιούργησαν νέες προοπτικές στις ηθικές διαστάσεις της ανώτερης διδασκαλίας και της επιστήμης στην περιοχή τους καθώς και σε άλλες περιοχές.

Στη σημερινή δόνηση των οικονομιών τα πανεπιστήμια αποκτούν σημαντικότερο ρόλο ακόμη για θέματα δημοκρατικών κοινωνικών αξιών, όπως

η ελευθερία της έκφρασης και της ένωσης,

η δίκαιη πρόσβαση,

η κοινωνική ευθύνη.

Σε πολλές περιπτώσεις τα ακαδημαϊκά μέλη των πανεπιστημίων προχωρούν σε πρακτικά βήματα ώστε


να καθορίσουν,

να συλλάβουν,

να εφαρμόσουν και

να αξιολογήσουν

τη διάδοση αυτών των αξιών.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ο χώρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή ήπειρο βρίσκεται σε διαδικασία επάλληλων μεταρρυθμιστικών αναζητήσεων και πραγματώσεων, τόσο σε οριζόντιο επίπεδο μέσω των επιδιώξεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στο κάθετο επίπεδο εφαρμογής των εθνικών πολιτικών.

 

Η «Διακήρυξη της Σορβόννης», που υπογράφτηκε το 1998 από την ηγέτιδα ομάδα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία και Ιταλία), οριοθέτησε αφενός τις επιδιώξεις τους για τη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού πλαισίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευσης το οποίο ωστόσο θα διατηρούσε την ποικιλομορφία των εθνικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης, και αφετέρου σηματοδότησε τις επικείμενες αλλαγές για τη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

Στη σημερινή συγκυρία το Ελληνικό πανεπιστήμιο βρίσκεται αντιμέτωπο με την προσαρμογή του σε ένα νέο περιβάλλον που συμπλέκεται με τον οικονομικό σπασμό. Η ανάπτυξη και εξέλιξη του Πανεπιστημίου ως θεμού καθορίζεται  από

το βαθμό της αυτονομίας του, και

το επίπεδο της σύγκρουσης μεταξύ των ρυθμιστικών παραγόντων.

 

 

Στο πνεύμα αυτό αντιμετωπίζει το Πάντειον Πανεπιστήμιο, ως το αντιπροσωπευτικό μονο-θεματικό Πανεπιστήμιο κοινωνικών και πολιτικών επιστημών:

το νέο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε από το 2011

τη νέα οργανωτική του μορφή με το ρόλο του Συμβουλίου του Ιδρύματος, τις Πρυτανικές Αρχές, τη Σύγκλητο, τους Κοσμήτορες των σχολών

τη δημιουργία Σχολών με την ενσωμάτωση σε αυτές των ακαδημαϊκών του Τμήματων .