Εισαγωγή

Νέο Νομικό Πλαίσιο

 


 

► Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των Πανεπιστημίων μετά το 2011
Τα όργανα του Πανεπιστημίου
Συμβούλιο
Πρύτανης
Σύγκλητος
Σχολή
Τμήμα
Τομέας

 


  

 

Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των Πανεπιστημίων μετά το 2011


 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο του Πανεπιστημίου διαμορφώθηκε σύμφωνα 

► με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

► και την τροποποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4025/2011, 4076/2012, 4115/2013 κ.ά., συστηματική δε αναλυση βλ. εδώ.

 

  

 

Τα όργανα του Πανεπιστημίου


 

• Συμβούλιο

• Πρύτανης

• Σύγκλητος

• Σχολή

• Τμήμα

• Τομέας


 

 

ΣυμβούλιοΑριθμός μελών:

Στο Πανεπιστήμιο το Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από δεκαπέντε μέλη καθώς ο αριθμός των καθηγητών πρώτης βαθμίδας είναι μεγαλύτερος των πενήντα.

 Διάκριση μελών:

Τα μέλη κατανέμονται σε

• σε εννέα μέλη εσωτερικά που απαρτίζονται από

– οκτώ καθηγητές ή αναπληρωτές ακθηγητές και

– έναν φοιτητή (ακόμη δεν έχει εκλεγεί στο Πανεπιστήμιο μας)

• σε έξι εξωτερικά

Συνεδριάσεις Συμβουλίου:

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν

– τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη

ο φοιητητής

ο Πρύτανης χωρίς δικαίωμα ψήφου και

ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 Ν. 4009/2011, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού.

Θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάσεων Συμβουλίου: Δημοσίευονται εδώ

 


Πρύτανης


 

Εκλογή:

Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.

Αναπληρωτής Πρύτανης:

Ο Πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος ως Αναπληρωτές Πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή του που εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

Με την απόφαση ορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη καθορίζεται η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον Πρύτανη αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο. Ο αριθμός των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

 

 

ΣύγκλητοςΣύνθεση:

► Πρύτανης,

►  Κοσμήτορες,

► Προέδροι των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των Σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της κάθε Σχολής. Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται άπαξ,

► εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών,

► εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών

► εκπρόσωπος των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,

► εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.
Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, αντίστοιχα.
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι αναπληρωτές του πρύτανη και ο γραμματέας του Ιδρύματος.


Θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάσεων Συγκλήτου: Δημοσίευονται εδώ.Σχολή


 

♦ Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μονάδες τους.

♦ Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους.

♦ Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους.

♦ Τα όργανα της Σχολής είναι:

ο Κοσμήτορας,
η Κοσμητεία και
η Γενική Συνέλευση.

 

Τμήμα


 

Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό.

Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών, των λεκτόρων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σ’ αυτό.

Όργανα του Τμήματος είναι:


ο Πρόεδρος,
η Συνέλευση του Τμήματος και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς,

 

Τομέας