Εισαγωγή

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότηιας (ΜΟΔΙΠ)

 

    Η ΜΟΔΙΠ του Πάντειου Πανεπιστημίου αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος. Συγκροτείται με απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου του οικείου Ιδρύματος, το οποίο και καθορίζει τη σύνθεση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της.
   

 

Τι είναι η ΜΟΔΙΠ

Α.ΔΙ.Π.
Νέα της ΜΟΔΙΠ