Έρευνα

Ερευνητικά Κέντρα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

 

 

 

 

 

 


Τμήμα Κοινωνιολογίας

-   Κέντρο Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Κ.Ο.Ε.)

-   Κέντρο Κοινωνικής Θεωρίας και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας

-   Ελληνικό Κέντρο Εγκληματολογίας

-   Κέντρο Κοινωνικών και Πολιτισμικών Μελετών

-   Κέντρο Ιστορικής Κοινωνιολογίας

 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

 

Τμήμα Ψυχολογίας

-   Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Κοινωνικού Αποκλεισμού

-   Κέντρο Κοινωνικής Ψυχολογίας και Ερευνών Κοινής Γνώμης

-   Κέντρο Ψυχο-Κοινωνικής Έρευνας της Διακυβέρνησης των Δυνητικών Κοινοτήτων


 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (K.Ε.Κ.Ο.E.)                                                                        
   
Ίδρυση

Το Κέντρο Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Κ.Ο.Ε.) αποτελεί ερευνητικό κέντρο υπό την εποπτέια του τομέα Νεοελληνικής Κοινωνίας. Το ΚΕ.Κ.Ο.Ε. καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής και κοινωνικής έρευνας της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, αποτελεί δε μετονομασία του Κέντρου Έρευνας Νεοελληνικής Κοινωνίας, εγκεκριμένη από την Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου της 18.01.2001 μετά από απόφαση της Γ.Σ. του τμήματος Κοινωνιολογίας της 28.11.2000.

   
Διοίκηση

Το Κέντρο Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή την οποία αποτελούν οι:

Καθηγητής Θ. Σακελλαρόπουλος, Διευθυντής

Καθηγητής Ν. Κοταρίδης

Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Κοτέα

Επίκ. Καθηγητής Χ. Οικονόμου

Υποψ. Διδάκτωρ Θ. Φούσκας

   
Σκοποί

Σκοπός του ΚΕ.Κ.Ο.Ε. είναι η θεωρητική και εμπειρική, συγχρονική και διαχρονική, ιστορική και συγκριτική έρευνα των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών, των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, του πολιτισμού, των κοινωνικών προβλημάτων και γενικότερα της κοινωνικής και οικονομικής δυναμικής της Ελλάδας, των χωρών της Ευρώπης, της Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Την πραγματοποίηση των σκοπών του το ΚΕ.Κ.Ο.Ε. επιδιώκει με την:

♦ διεξαγωγή ερευνών και μελετών, τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και ιστορικές διαστάσεις των σύγχρονων κοινωνιών και ιδιαίτερα των Ευρωπαϊκών και της Νεοελληνικής κοινωνίας, τη συνεργασία με αντίστοιχους ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού,

♦ οργάνωση εκδηλώσεων στο χώρο της δραστηριότητάς του, όπως Συνεδρίων, Ημερίδων, η έκδοση βιβλίων και περιοδικών, η συγκρότηση βιβλιοθήκης και αρχείων, η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα,

♦ οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων που αφορούν τους τομείς της δραστηριότητάς του,

♦ παραγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της αποτελεσματικής διδασκαλίας, έρευνας και ενημέρωσης σε θέματα επιστημονικής αρμοδιότητάς του και του επιστημονικού προσωπικού του, και

♦ γενικά, την ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας που μπορεί: (α) να διευκολύνει το έργο του Τμήματος Κοινωνιολογίας, (β) να προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας, τη σύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου με την οικονομία και κοινωνία και να αξιοποιήσει την εμπειρία και γνώση αλλοδαπών πνευματικών ιδρυμάτων προς όφελος της Ελλάδος,

♦ τη συνεργασία με τα ερευνητικά ή πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και το εξωτερικό που ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και διδασκαλία ζητημάτων που αφορούν την κοινωνική, οικονομική και πολιτική διάσταση των σύγχρονων κοινωνιών και ιδιαίτερα της Ελληνικής κοινωνίας.

   
Δραστηριότητες  

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του το ΚΕ.Κ.Ο.Ε.:

♦ διεξάγει επιστημονικές έρευνες και μελέτες για λογαριασμό κρατικών, δημοτικών, νομαρχιακών, ιδιωτικών και ευρωπαϊκών φορέων,

♦ εποπτεύει την εκπόνηση εργασιών μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Κοινωνιολογίας σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητάς του. Η εποπτέια αυτή μπορεί να γίνεται αυτοτελώς ή σε συσχετισμό με την εκτέλεση επιμέρους ερευνητικού έργου που επιτελείται στα πλαίσια έρευνας του ΚΕ.Κ.Ο.Ε. στην οποία συμμετέχει ο φοιτητής,

♦ οργανώνει σεμινάρια και μαθήματα για υποψήφιους διδάκτορες καθώς και μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές,

♦ οργανώνει επιστημονικές συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια, κύκλους ελευθέρων μαθημάτων και οιαδήποτε άλλη σχετική εκδήλωση,

♦ οργανώνει κύκλους μαθημάτων, σεμινάρια κ.λπ. για την κατάρτιση ή μετεκπαίδευση στελεχών σε θέματα της αρμοδιότητάς του,

♦ παράγει κάθε είδους εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητάς του και του επιστημονικού προσωπικού του,
συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα, καθώς και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

♦ οργανώνει και λειτουργεί βιβλιοθήκη, αρχεία οποιασδήποτε νόμιμης μορφής, τράπεζες δεδομένων, ταινιοθήκη, κ.λπ. για τη στήριξη του επιστημονικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του,

♦ πραγματοποιεί επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις, παραγωγές ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ταινιών, κ.λπ. σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητάς του και του επιστημονικού του προσωπικού,

♦ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο της αρμοδιότητάς του,
μισθώνει χώρους για την εγκατάσταση των υπηρεσιών και αποκτά την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή,

♦ αναλαμβάνει κάθε άλλη πρόσφορη -και μέσα στα πλαίσια της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δεοντολογίας- πρωτοβουλία και ενέργεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Το ΚΕ.Κ.Ο.Ε. υποβάλλει στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους ερευνητικό και επιστημονικό απολογισμό που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.

   
Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 136

       176 71 Καλλιθέα

Τηλ: 210 920 1785

   
   
   
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                                                  
   
Ίδρυση

Το Κέντρο Κοινωνικής Θεωρίας και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας ιδρύθηκε με την από 30-10-1991 απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο Τομέας της Κοινωνικής Μορφολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας, θέλοντας να δημιουργήσει το πλαίσιο ανάπτυξης κριτικής έρευνας και διαλόγου, να συμ­βάλει στον συντονισμό της ερευνητικής προσπάθειας του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και στην αναβάθμιση με αυτόν τον τρόπο της επιστημονικής παραγωγής και της διδα­σκαλίας, πρότεινε στο τμήμα Κοινωνιολογίας και στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου την ίδρυση του Κέντρου Κοινωνικής Θεω­ρίας και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας.

   
Διοίκηση

Το Κέντρο έχει διοικητική, διαχειριστική, οικονομική και επιστημονική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από την Σύγκλητο.

Διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ.:

Καθηγήτρια Α. Καλαματιανού, Διευθύντρια
Καθηγήτρια Μ. Αντωνοπούλου, Αναπλ. Διευθύντρια
Καθηγητή Ζ. Παπαδημητρίου, Μέλος
Καθηγήτρια Ν. Κυριαζή, Μέλος
Εκπρόσωπο φοιτητών, Μέλος

   
Σκοποί

Σκοπός του Κέντρου είναι:

η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας θεωρητικής και εφαρμοσμένης.

♦ η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση μελετών σε θέματα που εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο της κοινωνιολογίας και αφορούν στον Ελληνικό και διεθνή χώρο σε θέματα γενικής και εφαρμοσμένης κοινωνιολογίας,

η οργάνωση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων,

η συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο,

η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους, συνεταιριστικούς και άλλους φορείς,

η ανάλυψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας που μπορεί να διευκολύνει το έργο του Τομέα Κοινωνικής Μορφολογίας,

η επίτευξη κάθε σκοπού που έχει συνάφεια με τους προηγούμενους.

   
Δραστηριότητες

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών το Κέντρο:

συγκροτεί ιδιαίτερο χώρο εγκατάστασης (βιβλιοθήκες, έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επιστημονικά όργανα και άλλο εξοπλισμό),

οργανώνει σειρές μαθημάτων, σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια,

καταρτίζει ερευνητικά προγράμματα,

εκδίδει επιστημονικές δημοσιεύσεις,

παρέχει επιστημονικές συμβουλές σε δημόσιους, συνεταιριστικούς και άλλους φορείς,

αναπτύσσει κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα σχεική με τους σκοπούς του

   
Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 136

       176 71 Καλλιθέα

Τηλ: 210 920 1798

   
   
   
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                                         
   
Ίδρυση

Το Ελληνικό Κέντρο Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας ιδρύθηκε με την από 10-1-1990 απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο ισχύων Ειδικός Κανονισμός του εγκρίθηκε με την 19-5-2009 από απόφαση της Συγκλήτου.

 

 Διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, αποτελούμενη από τουςκ.κ.:

  • Καθηγητής Ι. Φαρσεδάκης, Διευθυντής
  • Καθηγητής Α. Μάγγανας, Μέλος
  • Καθηγήτρια Χ.Ζαραφωνίτου, Μέλος
  • Καθηγήτρια Ε.Λαμπροπούλου, Μέλος
Διοίκηση

 

   
Σκοποί

Σκοποί του Ελληνικού Κέντρου Εγκληματολογίας είναι:

1. Η διεξαγωγή οιασδήποτε μορφής ερευνών και μελετών στο χώρο της Εγκληματολογίας, πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το έγκλημα, την παρέκκλιση, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και τον κοινωνικό έλεγχο γενικότερα.

2. Η οργάνωση οιασδήποτε μορφής εκδηλώσεων στο χώρο δραστηριότητάς του.

3. Η παραγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της αποτελεσματικής διδασκαλίας, έρευνας και ενημέρωσης σε θέματα επιστημονικής αρμοδιότητάς του και του επιστημονικού προσωπικού του.

4. Γενικά, η ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας που μπορεί: (α) να διευκολύνει το έργο του Τομέα Εγκληματολογίας, (β) να προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας καθώς και τη σύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου με την κοινωνία.»

 

   
Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 136 176 71 Καλλιθέα

Γραφείο Δ3,

Κτίριο ΔΕΣΚΟΙ

   
   
   
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ                                                                                        
   
   
   
ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                                              
   
   
   
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ                                                              
   
Ίδρυση

Το Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Κοινωνικού Αποκλεισμού ιδρύθηκε με τη απόφαση της Συγκλήτου της 19-6-1997.

   
Διοίκηση

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Καθηγήτρια Φ.Τσαλίκογλου, Διευθύντρια

Καθηγητής Γρ. Ποταμιάνος, μέλος

Καθηγήτρια Α. Κορωναίου, μέλος

Αναπλ. Καθηγητής Φ. Αναγνωστόπουλος, μέλος

♦ Φοιτητής

   
Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 136

       176 71 Καλλιθέα

Γραφείο 11, όροφος Β', Νέο Κτίριο

τηλ; 210 920 1701

   
   
   
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ                                                              
   
Ίδρυση

Το Κέντρο κοινωνικής Ψυχολογίας και Ερευνών Κοινής Γνώμης ιδρύθηκε με τη απόφαση της Συγκλήτου της 21-5-1997.

   
Διοίκηση

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

♦ Καθηγητής Στ. Παπαστάμου, Διευθυντής

♦ Καθηγητής Ι. Παπαμιχαήλ, μέλος

♦ Καθηγήτρια Ξ. Χρυσοχόου, μέλος

♦ Αναπλ. Καθηγητής Γ. Προδρομίτης, Μέλος

♦ Φοιτητής

   
Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 136

       176 71 Καλλιθέα

Γραφείο 9, όροφος Α', Νέο Κτίριο

τηλ; 210 920 1686

   
   
   
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                        
   
Ίδρυση

Το Κέντρο Ψυχο-Κοινωνικής Έρευνας της Διακυβέρνησης των Δυνητικών Κοινοτήτων ιδρύθηκε με την απόφαση της Συγκλήτου της 12-7-2000.

   
Διοίκηση

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

♦ Καθηγητής Κ. Κοσκινάς, Διευθυντής

♦ Καθηγητής Π. Σπυράκης - Διευθυντής ΕΑΙΤΥ, Αναπλ. Διευθυντής

♦ Καθηγήτρια Στ. Σαμαρτζή, μέλος

♦ Καθηγητής Ν. Πατινιώτης, Οικονομικός Επόπτης

♦ Μεταπτυχιακός φοιτητής - Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Ψυχολογίας - μέλος

   
Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ισόγειο Κτιρίου Ξένων Γλωσσών Παντείου Πανεπιστημίου

        Μαραθωνοδρόμων 16 και Χατζοπούλου,

        176 71 Καλλιθέα

Τηλέφωνο & fax: 210 95 99 830

email: omega-point@panteion.gr

URL: http://194.177.218.4/gr/tmimata/psycho/omega/