Έρευνα

Ερευνητικά Κέντρα Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

 

 

 


Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

-   Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Κ.Ε.ΔΙ.Β.Α.)

-   Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Ελληνιστικού Δικαίου (Κ.Μ.Α.Ε.Ε.Δ.)

-   Κέντρο Έρευνας Κυβερνητικής Πολιτικής (Κ.Ε.ΚΥ.Π.) 

-   Κέντρο Ερευνών και Διαχείρισης Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης

 

 Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

-   Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής

 

 
 
 
 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕ.ΔΙ.Β.Α.)                                                                    
   
Περιγραφή

Το Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕΔΙΒΑ) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου αποσκοπεί γενικότερα στην ενθάρρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και στην ανάδειξη, διερεύνηση και επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, με έμφαση στους τομείς της διακυβέρνησης και της βιωσιμότητας. Η προσπάθεια αυτή επικεντρώνεται στη παροχή μιας ολοκληρωμένης αντίληψης για τα βασικά πεδία του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην κάλυψη θεμάτων που αφορούν τα προβλήματα προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού, στελέχωσης και λειτουργίας της πολιτείας.
Το Κέντρο ευνοεί τη διεπιστημονικότητα και τη συνεργασία με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς και κυρίως με διεθνούς κύρους ερευνητικά ιδρύματα. Στις βασικές προτεραιότητές του περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα Τμήματα και Κέντρα του Παντείου Πανεπιστημίου, τα οποία αναπτύσσουν ερευνητικό έργο στα αντίστοιχα πεδία.

   
 Διοίκηση

Καθηγητής Π. Τσίρης, Διευθυντής

Καθηγητής Ι. Βαβούρας, Αναπλ. Διευθυντής

Αναπλ. Καθηγητής Β. Κέφης

Επίκ. Καθηγητής Μ. Μουστάκας

♦ Υπ. Διδάκτωρ Μαρία - Ελένη Συρμαλή

Για την αξιολόγηση και επιλογή των επιστημονικών προτάσεων και θεμάτων που αφορούν το Κέντρο ορίζεται εννεαμελής Επιστημονική Επιτροπή στην οποία μετέχουν τα τέσσερα μέλη ΔΕΠ της Δ.Ε. και πέντε διακεκριμένοι επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού σε συναφή με τους στόχους του Κέντρου επιστημονικά πεδία.

   
Σκοποί

Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή συμβουλών στους φορείς της πολιτικής της χώρας, δεδομένου ότι η εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών στηρίζεται σε ενημέρωση που παρέχεται από εξειδικευμένα ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα.

Το ΚΕΔΙΒΑ εξειδικεύεται σε θέματα που άπτονται της σημερινής πραγματικότητας όπως είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι εκφάνσεις της (B2G, G2C), το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce, B2B, B2C), η βιώσιμη ανάπτυξη με τις διάφορες μορφές της (οικονομική, περιβαλλοντική, πολιτιστική, θεσμική), το επίκαιρο όσο ποτέ θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και ένα ευρύτερο φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως η δημόσια υγεία, η καινοτομία και η τεχνολογική εξέλιξη. Θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός των πεδίων έρευνας λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου μας.

Οι ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές μεταβολές, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο καθιστούν επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός τέτοιου είδους ερευνητικού κέντρoυ.

Οι σημαντικότεροι αντικειμενικοί-στρατηγικοί σκοποί του ΚΕΔΙΒΑ., όπως αναπτύσσονται στους άξονες της διακυβέρνησης και της βιωσιμότητας, είναι οι εξής:

Η ενδελεχής μελέτη και η διερεύνηση των μεταβολών του πολιτικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, θεσμικού, οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Η παρακολούθηση και η επεξεργασία πολιτικών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η διατύπωση προτάσεων και παρεμβάσεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων.

Η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών διοίκησης.

Η προαγωγή της συστηματικής μεθοδολογικής διερεύνησης των προβλημάτων που απασχολούν τη Δημόσια Διοίκηση και τους πολίτες.

Οι ασφαλείς προβλέψεις και η παροχή λύσεων που ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζόμενων στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η μελέτη θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης σε διεθνές, κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Η υιοθέτηση νέων πολιτικών διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης βασισμένων στην εμπειρία και στα δεδομένα των προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμβολή στην ανάδειξη της αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής εταιρικής υπευθυνότητας.

Η αναδιάρθρωση των λειτουργιών του δημόσιου τομέα.

Ο σχεδιασμός νέων και καινοτόμων πολιτικών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση φυσικών και ενεργειακών πόρων, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την υγεία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την έρευνα κ.ά.

Η ανάδειξη της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αποφυγή κρίσεων (crisis management).

Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αποφυγή των συγκρούσεων και τη διατάραξη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς (conflict management).

Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού, τετραδίων εργασίας, πρακτικών συνεδρίων και συλλογικών τόμων που θα ασχολούνται με τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία των ενδιαφερόντων του Κέντρου.

Η οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων συναφών με τα αντικείμενα του.

   
Επικοινωνία

 Λ.Συγγρού 130 117 41 Αθήνα

gosdec.centre@gmail.com
 
 
   
   
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Κ.Μ.Α.Ε.Ε.Δ.)                                      
   
Ίδρυση

Το Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Ελληνιστικού Δικαίου (Κ.Μ.Α.Ε.Ε.Δ.) ιδρύθηκε το 1988 (με την από 26-10-1988 απόφαση της Συγκλήτου) και λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (απόφαση Συγκλήτου 31-3-2005).

   
Διοίκηση

♦ Καθηγήτρια Σ. Αδάμ, Διευθύντρια

♦ Καθηγήτρια Φ. Δεκάζου-Στεφανοπούλου

Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Βενετσανοπούλου

Καθηγητής Χ. Γκούτος

♦ Μεταπτ. φοιτήτρια Β. Μακρή - κατεύθυνση «Νομικός Πολιτισμός»

   
Σκοποί

Η προαγωγή της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης στο παδίο του αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου. Κυριότερα μέσα εφαρμογής του σκοπού είναι:

Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων, επιστημονικών συναντήσεων, κύκλων ελεύθερων μαθημάτων, σεμιναρίων και άλλων σχετικών επιστημονικών εκδηλώσεων.

Η έκδοση βιβλίων (π.χ. επιστημονικών μονογραφιών, διδακτορικών διατριβών, πρακτικών συνεδρίων ή σεμιναρίων και άλλων εργασιών συναφών με της δραστηριότητες του Κέντρου) καθώς και περιοδικών ή ηλεκτρονικών εκδόσεων.

Η μέριμνα για τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους επιστήμονες προτιθέμενους να μελετήσουν το αρχαίο ελληνικό δίκαιο και συναφείς με αυτό κλάδους.

Η κατάρτιση, εκπόνηση και προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων φορέων.

Η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς, για το σχεδιασμό και την εκτέλεση κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα της επιστημονιής του αρμοδιότητας.

   
Δραστηριότητες    

Το Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Ελληνιστικού Δικαίου δραστηριοποιείται σε:

♦ Διοργανώσεις Διεθνών Συνεδρίων, Ημερίδων, Διαλέξεων, Επιμορφωτικών Σεμιναρίων και Εκθέσεων.

♦ Εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών.

♦ Εκδόσεις βιβλίων και έκδοση της επιστημονικής σειράς «ΣΥΜΒΟΛΕΣ στην έρευνα του αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου».

♦ Σε συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαθέτει βάση βιβλιογραφικών και αρθρογραφικών δεδομένων για το αρχαίο ελληνικό δίκαιο.

   
Επικοινωνία

Πτέρυγα Μ. Στασινοπούλου
2ος όροφος, γραφείο 316
τηλ: 210-9201596/1597
fax: 210-7790332
email: sofadam@panteion.gr

   
   
   
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΚΥ.Π.)                                                                               
   
Λειτουργία - Διοίκηση

Το 2007 η Σύγκλητος αποφάσισε τη δημιουργία του μη κερδοσκοπικού Κέντρου Έρευνας Κυβερνητικής Πολιτικής (ΚΕΚYΠ) υπό την εποπτεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και διευθυντή το Ν. Καραβίτη. Το Κέντρο θα αρχίσει να λειτουργεί μόλις εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι και υποδομές.

   
Σκοποί

Στους σκοπούς του Κέντρου περιλαμβάνονται η διερεύνηση, μελέτη και ανάλυση όλων των πτυχών και εφαρμογών των πολιτικών, εθνικών και υπερεθνικών κυβερνητικών οργάνων, στο ευρύτερο οικονομικό και θεσμικό επίπεδο, καθώς και η διάχυση των γνώσεων αυτών με κάθε πρόσφορο μέσον. Στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών το Κέντρο σχεδιάζει να διεξάγει έρευνες, να πραγματοποιεί μελέτες, να αναλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα και να παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό άλλων φορέων.

   
Δραστηριότητες

Ειδικότερα, το Κέντρο θα ασχολείται με

το σχεδιασμό και την εφαρμογή οικονομικών πολιτικών από κυβερνητικούς φορείς και τη δημόσια διοίκηση σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας,

τις επιπτώσεις των παραπάνω πολιτικών στην οικονομία και την κοινωνία,

τις διασυνδέσεις των οικονομικών πολιτικών και τη διερεύνηση των σχέσεών τους σε διεθνές επίπεδο,

τις πολιτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων, των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, των τοπικών και περιφερειακών κοινωνιών, της ακαδημαϊκής  και ερευνητικής δραστηριότητας και των νοικοκυριών,

τις σχέσεις και την ανάπτυξη των πολιτικών σε θεσμικό επίπεδο, καθώς και τις διασυνδέσεις πολιτικών στην οικονομία, τη διοίκηση, το περιβάλλον, το κοινωνικό κράτος, και την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις, και

την παροχή τεχνογνωσίας σε όλους τους απαιτούμενους τομείς σε χώρες υποψήφιες ή υπό ένταξη στην Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς.

   
   
   
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                  (Κ.Ε.ΔΙ.Τ.Α.Α.)                                                                                                                                                  
   
Ίδρυση

Το Κέντρο Ερευνών και Διαχείρισης Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκη­σης και Αποκέντρωσης του Παντείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και λειτουργεί διατομεακά στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.

   
Διοίκηση

♦ Καθηγήτρια Ε. Μπεσιλα - Βήκα, Διευθύντρια

♦ Καθηγητής Ε. Σακέλλης, Οικονομικός Επόπτης

Καθηγητής Δ. Παπαγιάννης, Γραμματέας

Δ. Κοτσούρη, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔΑ., Μέλος

♦ Εκπρόσωπος φοιτητών Μ. Χαβαδελος, μέλος

   
Σκοποί

Το Κέντρο αποσκοπεί στην έρευνα του θεσμού της Τοπικής Αυτοδι­οίκησης και στη συστηματική και επιστημονική κατάταξη και μελέ­τη όλων των σχετικών γνώσεων και πληροφοριών καθώς και στην επίλυση των προβλημάτων που αναφύονται στις σχέσεις μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κρατικής Εξουσίας.

Ειδικότερα αποβλέπει:

Στην ανάπτυξη των ακόλουθων ερευνητικών τομέων:

⇒  Θεσμικό-οργανωτικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

⇒  Ευρωπαϊκή διάσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

⇒  Μορφές έλεγχου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

⇒  Πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

⇒  Νέες τεχνολογίες και Κοινωνία της Πληροφορίας

⇒  Διαχείριση (management) Τοπικής Αυτοδιοίκησης

⇒  Ολική Ποιότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

⇒  Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

⇒  Λογιστική διαχείριση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

⇒  Επιχειρηματική δράση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην επιμόρφωση αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων

Στην έκδοση σεμιναρίων, συνεδρίων.

Στην έκδοση επιστημονικών έργων και παραγωγή εποπτικού υλικού.

Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και γνωμοδοτήσεων.

Στη συνεργασία με Πανεπιστήμια και Κέντρα Ερευνών της ημε­δαπής και αλλοδαπής.

   
Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Κ.Ε.ΔΙ.Τ.Α.Α. είναι κυρίως εκπαιδευτικές και ειδικότερα σε:

Διοργάνωση σεμιναρίων

Εκπόνηση προγραμμάτων επιμόρφωσης

Διαλέξεις από μέλη του Κέντρου

Εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών

Διοργάνωση συνεδρίων - ημερίδων

Εποπτεία πρακτικής άσκησης φοιτητών

Εκδόσεις βιβλίων

Το Κέντρο, για την ενίσχυση και εκπλήρωση των δραστηριοτήτων του, διαθέτει με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και μια πλη­θώρα βάσεων δεδομένων.

   
   
   
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                                   
   
   
   
   

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  Ε.Κ.ΔΗ.ΜΕΛ

 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

      Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιονομικών Μελετών (Ε.Κ.ΔΗ.ΜΕΛ.)  δημιουργήθηκε με απόφαση της Συνέλευσης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου  της 24.7.2015 και τροποποιητική αποφ. Συγκλήτου της 21.6.2016 [μετά από εισήγηση της Γ.Σ. του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και  σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας],      εγκρίθηκε ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου και ορίσθηκε   Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ. Βασίλη Κουγέα, Καθηγητή, Ηλία Νικολόπουλο, Καθηγητή, Μελέτη Μουστάκα, Αναπλ. Καθηγητή, Νίκο Μηλιώνη, Επικ. Καθηγητή και Χ. Κίτσο μεταπτυχιακό φοιτητή με  Διευθυντή του Κέντρου τον  ο Καθηγητή  Β. Κουγέα.

Σύσταση – σκοποί.

   Όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 του Ειδικού Κανονισμού, τo Ευρωπαϊκό Kέντρο Δημοσιονομικών Μελετών  Μελετών Δημοσιονομικού Δικαίου (Ε.Κ.ΔΗ.ΜΕΛ.) αποτελεί αυτόνομο ερευνητικό πανεπιστημιακό κέντρο που λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου. Η οικονομική του διαχείριση γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών και τελεί υπό την εποπτεία της Συγκλήτου.

 Σκοποί του  Κέντρου είναι:

 Α. Η διεξαγωγή ερευνών και η συστηματική μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στα  πεδία:

1)       του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Δικαίου (Δίκαιο Προϋπολογισμού και Φορολογικό Δίκαιο), όπως και του Δημοσιονομικού Δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

2)      του Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου, του Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και του Δικαίου Κρατικών Ενισχύσεων.

( Στο πλαίσιο αυτό, τα πεδία έρευνας εξειδικεύονται περισσότερο  με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου ).

 Β. Η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος, η συνεργασία στην προώθηση και οργάνωση μεταπτυχιακών μαθημάτων και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών σε τομείς ενδιαφέροντός του.

 Γ. Η διοργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων στις παραπάνω θεματικές ενότητες  με τη συμμετοχή ελλήνων και αλλοδαπών επιστημόνων, αυτόνομα ή σε συνεργασία με αντίστοιχα εθνικά ή διεθνή κέντρα, πανεπιστήμια, θεσμούς ή οργανισμούς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Δ. H παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης και κατάρτισης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και του ιδιωτικού τομέα στους παραπάνω τομείς.

 Ε. Η παροχή τεχνογνωσίας (συμβουλευτική, διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής και νομοθετικών σχεδίων) προς τα αρμόδια Υπουργεία, προς διεθνείς οργανισμούς, προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς  και στον ιδιωτικό τομέα για τα θέματα αυτά.

ΣΤ.  Η αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών πόρων στους τομείς έρευνας και κατάρτισης στα θέματα αυτά (ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ΕΕ μέσω Ελληνικών φορέων).

Ζ. Η δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και τεκμηρίωσης (ξενόγλωσσης και ελληνικής) που θα περιλαμβάνει νομοθεσία, νομολογία και επιστημονική βιβλιογραφία για τα θέματα αυτά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η έκδοση βιβλίων και περιοδικών. 

 Ερευνητικό στελεχιακό δυναμικό – μέλη

 Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ειδικού Κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών Δημοσιονομικού Δικαίου στελεχώνεται ερευνητικά:

Α) από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης,

Β) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τομέων, εφόσον το απαιτεί το αντικείμενο της έρευνας,

Γ) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων, όπως και αλλοδαπών καθηγητών σχετικού γνωστικού αντικειμένου,

Δ) διδάσκοντες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης,

Ε) υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος, μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τ.Δ.Δ. και  εξωτερικούς συνεργάτες, που το γνωστικό τους αντικείμενο βρίσκεται σε συνάφεια με τη διεξαγόμενη έρευνα ή έργο.

       Στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών Δημοσιονομικού Δικαίου εγγράφονται ως μέλη μετά από αίτησή τους και έγκριση από την Διοικούσα Επιτροπή, πανεπιστημιακοί, διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του αντικειμένου τους προς τα θεματικά πεδία ερεύνης του Κέντρου, όπως και από μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

                                      Β.Κουγέας Καθηγητής

                                     Διευθυντής του Κέντρου

                                            Ε. Βράνιαλη

                                    Γραμματέας του Κέντρου