Έρευνα

Ερευνητικά Κέντρα Σχολής Πολιτικών Επιστημών

 

 


Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

-   Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (Κ.Ε.Ν.Ι.)

-   Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών (Κ.Π.Ε.)
 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

-   Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π.)


 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Κ.Ε.Ν.Ι.)                                                                                              

   

Περιγραφή - Σκοπός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Το ΚΕΝΙ ιδρύθηκε με απόφαση της 30/4/2001 της Συγκλήτου, ανήκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και έχει διοικητική αυτοτέλεια. Διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, έχει τριετή θητεία και αποτελείται από τέσσερα μέλη ΔΕΠ και μία υποψήφια διδάκτορα. 
♦ Σκοπός του είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ιστορικών ερευνών, σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων καθώς και η συγκρότηση Βιβλιοθήκης και Αρχείου Πρωτογενούς Υλικού (Συμβατικού και Ηλεκτρονικού) σε θέματα Νεότερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας. 
♦ Στο πλαίσιο του ΚΕΝΙ λειτουργούν τέσσερα εργαστήρια: Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ελληνικής Επανάστασης, Μελέτης της Ιστορικής Κουλτούρας, Οθωμανικών, αποικιακών και μεταποικιακών μελετών και Τεκμηρίωσης και Μελέτης του Ελληνικού Τύπου. 
   

 Διοίκηση

 

 

 

 

Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.)
Καίτη Αρώνη-Τσίχλη, Καθηγήτρια 
Νίκος Θεοτοκάς, Καθηγητής
Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια 
Ευδοξία Παπαδοπούλου, υπ.διδάκτωρ

Διευθύντρια: Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια 

Γραμματέας της Δ.Ε. : Κώστας Κατσάπης

Επικοινωνία:  keni@panteion.gr 
   

Ανθρώπινο δυναμικό

 

 

 

Το επιστημονικό προσωπικό του ΚΕΝΙ απαρτίζουν
α) 21 Ερευνητές, εκ των οποίων οι εννέα είναι μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου, τέσσερις μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων του εξωτερικού, τρεις εντεταλμένοι διδασκαλίας ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και μία μεταδιδάκτορας και τέσσερις κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από την Ελλάδα.
β) 9 Βοηθοί Ερευνητές, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες,
γ) και 5 Συνεργάτες, εκ των οποίων οι 4 μεταπτυχιακοί φοιτητές και ένας πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 Εργαστήρια

 

 

 

 

 

 

 

1. Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ελληνικής Επανάστασης (Ε.Τ.Μ.ΕΛ.ΕΠ )

Το  Ε.Τ.Μ.ΕΛ.ΕΠ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Στέφανο Παπαγεωργίου, επικεντρώνεται στην έρευνα θεματικών πεδίων σχετικών με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης.

♦ Ερευνητικό έργο μέχρι σήμερα:
α) σύνταξη Ηλεκτρονικού Λεξικού της Ελληνικής Επανάστασης, στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί περί τα 200 λήμματα σχετικά με πολιτικούς διοικητικούς και στρατιωτικούς θεσμούς, διπλωματικές πράξεις πρόσωπα, τόπους κλπ.
β) συγκέντρωση, μεταγραφή και ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού της περιόδου (αρχεία, ανέκδοτα κείμενα, καταγραμμένες προφορικές αφηγήσεις και συνεντεύξεις κλπ). 

 
2. Εργαστήριο Μελέτης της Ιστορικής Κουλτούρας (Ε.Μ.Ι.Κ.)  
 
Το Ε.Μ.Ι.Κ., με επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, επικεντρώνεται στη μελέτη της σχέσης ιστοριογραφίας και δημόσιας ιστορίας, μνήμης και ιστορίας, καθώς και του ρόλου της ιστορίας στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας, με έμφαση στην ανάδειξη των ποικίλων όψεων της σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
 
3. Εργαστήριο Οθωμανικών, αποικιακών και μεταποικιακών μελετών (Ε.ΟΘ.Α.Μ.)
 
Το Ε.ΟΘ.Α.Μ. με επιστημονική υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Σία Αναγνωστοπούλου, επικεντρώνεται σε έρευνες που αφορούν στην Κύπρο σε τρεις διαφορετικές περιόδους (οθωμανική επαρχία, βρετανική αποικία, περίοδος της Ανεξαρτησίας).
♦ Βασικοί στόχοι του Εργαστηρίου είναι
α) η μελέτη του ζητήματος των δικοινοτικών συγκρούσεων αλλά και του εθνικισμού, ως ζητημάτων τόσο σε αποικιακό όσο και σε μεταποικιακό πλαίσιο και
β) τη συγκριτική προσέγγιση της ελληνικής (ελληνοκυπριακής) και τουρκικής (τουρκοκυπριακής) βιβλιογραφίας, κυρίως σε ό,τι αφορά το κυπριακό πρόβλημα, καθώς και την ανάλυσή τους με εργαλείο τις αποικιακές και μεταποικιακές σπουδές.
 
4. Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Μελέτης του Ελληνικού Τύπου (Ε.Τ.Μ.Ε.Τ.)
 
Το Ε.Τ.Μ.Ε.Τ. με επιστημονική υπεύθυνη τη δρ Γιούλα Κουτσοπανάγου, έχει ως βασικό στόχο τη συνθετική ιστοριογράφηση του ελληνικού Τύπου από τα τέλη του 18ου αιώνα έως σήμερα και τη συγκριτική θεώρησή του σε σχέση με άλλες εθνικές ιστορίες του Τύπου.
♦ Για το σκοπό αυτό, το Εργαστήριο συγκροτεί δύο ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τον ελλαδικό και τον εξωελλαδικό Τύπο:
α) Τράπεζα Δεδομένων Ελληνικού Τύπου, όπου συγκεντρώνεται πρωτογενές και δευτερογενές υλικό (εφημερίδες, περιοδικά, προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφικά τεκμήρια, κλπ.) και
β) Μητρώο Δημοσιογράφων, Εκδοτών και Ανθρώπων του Τύπου της Ελλαδικής και Εξωελλαδικής Δημοσιογραφίας, όπου συγκεντρώνονται βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία, προσωπικές συνεντεύξεις, προσωπικά αρχεία και αδημοσίευτα έργα ανθρώπων του Τύπου.
 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (K.Π.E.)                                                                                              
   
Ίδρυση

 

Το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών ιδρύθηκε το 1989 με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου (19 - 4 -1989) υπό την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών. Τον Φεβρουάριο του 2006 μετονομάστηκε σε Κέντρο Πολιτικών Ερευνών.

   
Διοίκηση

Το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή την οποία αποτελούν οι: 

Καθηγητής Ιωάν. Βούλγαρης, Διευθυντής

Αναπλ. Καθηγήτρια Βασ. Γεωργιάδου

Επίκ. Καθηγητής Χρ. Ιορδάνογλου 

Αναπλ. Καθηγητής Γερ. Μοσχονάς 

♦ Υποψ. Διδάκτωρ Λ. Κωτσονόπουλος, εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών

   
Σκοποί

 

Οι σκοποί του Κέντρου είναι:

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή πολιτικών και κοινωνιολογικών ερευνών.

Η συμβολή στη συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με όλο το Διδακτικό προσωπικό, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του, όπως επίσης και με τα άλλα Κέντρα που λειτουργούν στο πλαίσιό του.

Η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πολιτική – κοινωνιολογική έρευνα και την ανάδειξη-διάδοση των αποτελεσμάτων της.

Η ανάληψη κάθε άλλης πρόσφορης πρωτοβουλίας για την πραγματοποίηση των σκοπών του, τηρουμένων πάντοτε των κανόνων της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής δεοντολογίας.

 

   
Δραστηριότητες  

 Στις δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνονται: 

♦ Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων

♦ Επιστημονικές δημοσιεύσεις, έκδοση βιβλίων ή περιοδικών

♦ Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων 

♦ Συγκρότηση Βιβλιοθήκης και Αρχείου Πρωτογενούς Υλικού (συμβατικού και ηλεκτρονικού)

♦ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσονται στο πλαίσιο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής δεοντολογίας

 

   
Επικοινωνία

e-mail:    info@kpe-panteion.gr

site:       http://www.kpe-panteion.gr/index.php?lang=el

   
   
   
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π.)                                       
   
Ίδρυση

 

Το ΚΕΚΜΟΚΟΠ ιδρύθηκε το 1990 με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου. Η οικονομική διαχείριση γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών και τελεί υπό την εποπτεία της Συγκλήτου.

   
Διοίκηση

 

Διοικείται από Πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία ορί­ζεται με τριετή θητεία από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

   
Σκοποί

 

Ως σκοπούς του το ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π. έχει:

 

Την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, αυτοτελώς, κατ' ανάθεση ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, σε θέματα κοινωνικής μορφο­λογίας, δημογραφίας, κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολο­γίας, κοινωνικής γεωγραφίας, εφαρμοσμένης κοινωνιολογίας και κοινωνικής πολιτικής.

 

Την παραγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της αποτελεσματικής διδασκαλίας, έρευνας και ενημέρωσης σε θέματα επιστημονικής αρμοδιότητας του ΚΕΚΜΟΚΟΠ και του επιστημονικού προσωπικού.

 

Την ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας που μπορεί:

 

- Να διευκολύνει το διδακτικό έργο του Τμήματος.

 

- Να προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας και το σύνδεσμο του ακαδημαϊκού χώρου με την κοινωνική πραγματικότητα και τα προβλήματα της.

 

- Να καταστήσει προσιτή την επιστημονική γνώση και τους επι­στημονικούς προβληματισμούς στον ευρύτερο έξω Πανεπιστη­μιακό χώρο.

   
Δραστηριότητες 

 

Οι δραστηριότητες του ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π. εκτείνονται σε ευρύτερα πεδία, όπως:

 

♦ Ερευνητικά Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

 

♦ Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από ΕΕ μέσω Ελληνικών φορέων.

 

♦ Ημερίδες – Διημερίδες

 

♦ Βάση βιβλιογραφικών και αρθρογραφικών δεδομένων για την ελλη­νική κοινωνία και τον ελληνισμό.

 

♦ Εκδόσεις Βιβλίων:

 

- Εκθέσεις

 

- Θεματικές Εκθέσεις

 

- Εθνικές Εκθέσεις

 

- Τελική Έκθεση (Σύνθεση ευρημάτων σε συγκριτικό Ευρωπαϊκό Επίπεδο)

 

- Δημοσιεύσεις στο περιοδικό European Journal of Education v35 (2000)

 

- Ενημερωτικές   Εκθέσεις  του  προγράμματος  μεταυποχρεωτικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

   
Επικοινωνία

 

Λεωφ. Συγγρού 134, 176 71 Καλλιθέα

 

4ος όροφος

 

τηλ: 2109238-473, fax: 2109238-290

site:  www.kekmokop.gr