Έρευνα

Ερευνητικά Κέντρα Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

 

 

 

 


Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

-   Μεσογειακό Πρόγραμμα Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου και Διαπραγμάτευσης (MEPIELAN)

-   Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (Ε.Κε.Π.Ε.Κ.)

-   Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

-   Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

 

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

-   Κέντρο Δράματος και Θεάματος

-   Κέντρο Ανατολικών Σπουδών


 

 

 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (MEPIELAN)

 Ίδρυση

 


To Μεσογειακό Πρόγραμμα Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου και Διαπραγμάτευσης (Mediterranean Programme for International Environmental Law and Negotiation - MEPIELAN CENTRE) είναι διεθνές ερευνητικό, επιμορφωτικό και πληρορφοριακό Κέντρο του Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών).

Το MEPIELAN CENTRE ιδρύθηκε το 2008 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο προκειμένου να παράσχει ένα νέο ενισχυμένο θεσμικό πλαίσιο στις δραστηριότητες που διεξήγοντο υπό την αιγίδα του Προγράμματος MEPIELAN, ενός επιτυχούς και πολυσχιδούς διεθνούς προγράμματος διεπιστημονικής εκπαίδευσης, διεξαγωγής διεθνών σεμιναρίων, πληροφόρησης, έρευνας και έκδοσης επιστημονικής σειράς μελετών (http://www.mepielan.gr) που λειτούργησε μεταξύ 2002 και 2007 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, υπό την επιστημονική διεύθυνση του ιδρυτή του, Καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου Ευάγγελου Ραυτόπουλου, και υποστηρίχθηκε από το Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης του ΟΗΕ (Mediterranean Action Plan / United Nations Environment Programme-MAP/UNEP) και το ΥΠΕΧΩΔΕ.
 

Διοίκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το MEPIELAN CENTRE διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή που έχει ως εξής: 
 
Πρόεδρος και Ιδρυτικός Διευθυντής 
♦ Ευάγγελος Ραυτόπουλος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου -  Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου
 
Μέλη 
♦ Χαρίσιος Ταγαράς, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου -  Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου
♦ Γρηγόρης Τσάλτας, Καθηγητής  Διεθνούς Δικαίου - Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου  
♦ Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων - Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου
♦ Ένας Εκπρόσωπος Φοιτητών, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου
 
Τη διοίκηση του Κέντρου επικουρεί το Διεθνές Συμβουλευτικό Σώμα που έχει ως εξής:
♦ Maguelonne Dejeant-Pons, Head of the Spatial Planning and Landscape Division, DG IV Council of Europe
♦ Peter Haas, Professor of Political Science, University of Massachusetts-Amherst, USA
♦ Elli Louka, President, Alphabetics Development and Investment (ADI)
♦ Moira McConnell, Professor of Law and of Marine Affairs, Dalhousie Law School, Dalhousie University, Canada
♦ José Juste-Ruiz, Professor of International Law, University of Valencia, Spain
Tullio Scovazzi, Professor of International Law, University of Milan-Bicocca, Italy
 

Αποστολή

Σκοποί

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

· Η διεξαγωγή καινοτόμων ερευνών και η παροχή σύγχρονου εκπαιδευτικού έργου σε θέματα διεθνούς δικαίου του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στον Μεσογειακό χώρο, και σε θέματα θεωρίας και τεχνικών διεθνούς διαπραγμάτευσης.

· Η διαρκής προαγωγή διεπιστημονικής προσέγγισης διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων και της εναλλακτικής προσέγγισης του διεθνούς δικαίου για μία ολοκληρωμένη αντίληψη και βαθύτερη κατανόηση των διεθνών καθεστώτων περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα αυτών που εφαρμόζονται στην περιοχή της Μεσογείου. 

· Η ανάπτυξη συνεργασίας σε τομείς έρευνας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και πληροφόρησης με συναφή πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα στη Ελλάδα, στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στον Καναδά και σε άλλες περιοχές.

· Η δημιουργική συνεργασία και σύμπραξη με κεντρικής σημασίας διεθνείς, περιφερειακούς, όπως το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (MAP/UNEP), την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας, με εθνικούς οργανισμούς και με Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και Μεσογειακούς Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμούς, με σκοπό την προώθηση της μεσογειακής διάστασης της διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της εμπιστευματικής περιβαλλοντικής διακυβέρνησης

· Η ανάπτυξη συνεργασίας με τις Γραμματείες Συμβατικών Περιβαλλοντικών Καθεστώτων που είναι συναφείς ή συνδέονται λειτουργικά με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης για την Προστασία του θαλάσσιου Περιβάλλοντος τον Παράκτιων Περιοχών της Μεσογείου.

· Η διοργάνωση διεθνών επιμορφωτικών σεμιναρίων και διεθνών συνεδρίων για την προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και την ανάπτυξη ερευνητικής εμπειρογνωμοσύνης σε τρέχοντα θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου και Πολιτικής, με έμφαση στη Μεσόγειο και στη διεθνή περιβαλλοντική διαπραγμάτευση και διπλωματία και στην καλλιέργεια της εναλλακτικής προσέγγισης του Διεθνούς Δικαίου.

· Η διοργάνωση διεθνών ημερίδων και σεμιναρίων για την προβολή της γνώσης σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες περιβαλλοντικής διακυβέρνησης που αφορούν στην Ελλάδα με σκοπό την αποτελεσματική προώθηση, διάδοση και εφαρμογή τους.

· Η ενεργός συμβολή στην επιστημονική παγίωση της μεταφραστικής απόδοσης στα ελληνικά όρων, εννοιών και κειμένων διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών.

· Η ενδυνάμωση και υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και η οργάνωση αγγλόφωνων μεταπτυχιακών μαθημάτων Εναλλακτικού Διεθνούς Δικαίου, Διεθνούς Δικαίου και Πολιτικής του Περιβάλλοντος, και Διεθνών Διαπραγματεύσεων

· Η προαγωγή της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης και των ΜΜΕ σχετικά με τις διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες και προσπάθεια βελτίωσης της συμμετοχής των πολιτών στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

· Η ανάληψη ερευνητικών μελετών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 
Στρατηγικά Προγραμματικά Πεδία Ενασχόλησης

 


♦ Παγκόσμια και Περιφερειακή Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση

♦ Περιβαλλοντική Διπλωματία και Διαδικασία Διεθνούς Περιβαλλοντικής Διαπραγμάτευσης 

♦ Περιβάλλον,  Βιώσιμη Ανάπτυξη και  Διακυβέρνηση  Ενεργειακών Πόρων  

♦ Διακυβέρνηση Υδάτινων Πόρων 

♦ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών στη Μεσόγειο 

♦ Διακυβέρνηση  της Κλιματικής Αλλαγής 

♦ Διεπιστημονική Προσέγγιση Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών  Σχέσεων

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

 

 

 
 

Το MEPIELAN CENTRE στελεχώνεται:

· Από διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς Συνεργάτες που προέρχονται από την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, καθώς και διακεκριμένα στελέχη αρμόδιων διεθνών θεσμών.

· Από τη Μελετητική-Οργανωτική Ομάδα Στελεχών του MEPIELAN CENTRE που έχει ως εξής:

- Αλέξανδρος Καΐλης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Ερευνητής MEPIELAN CENTRE
- Σωκράτης Ζάχος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Ερευνητής MEPIELAN CENTRE 
- Ουρανία Αναστασιάδου,  Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Ερευνήτρια MEPIELAN CENTRE
- Θεανώ Μανέτα, LL.M (Cantab.) Πανεπιστημίου Cambridge, Ερευνήτρια MEPIELAN CENTRE
- Κυριακή Μονέζη, Δικηγόρος, Ερευνήτρια MEPIELAN CENTRE
- Μαρία Στριγά, Πτυχιούχος, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Ερευνήτρια MEPIELAN CENTRE
- Γεώργιος Ραυτόπουλος, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Βοηθός Έρευνας MEPIELAN CENTRE

 

 

 

Δράσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

 Για την εκπλήρωση των σκοπών του το MEPIELAN CENTRE :

· Επιμελείται της έκδοσης της σειράς MEPIELAN CENTRE Μελέτες Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου και Διαπραγμάτευσης (MEPIELAN Studies in International Environmental Law and Negotiation), που ξεκίνησε το 2004 και στοχεύει στην προαγωγή διεπιστημονικής προσέγγισης στο διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος και καινοτόμου διεθνούς επιστημονικής γνώσης στο πεδίο αυτό.

· Εκδίδει από το 2010 το ηλεκτρονικό περιοδικό MEPIELAN E-Bulletin (http://www.mepielan-ebulletin.gr) στην αγγλική γλώσσα, το οποίο περιέχει υψηλής ποιότητας άρθρα που προάγουν τον διεθνή επιστημονικό διάλογο, παρουσίαση σημαντικών διεθνών κειμένων και υποθέσεων τρέχουσας σημασίας , και επιλεγμένα και επεξεργασμένα θεματικά νέα.

· Αποτελεί μέλος του Παγκόσμιου Νομικού Παρατηρητηρίου για την Μη-Οπισθοδρόμηση του Διεθνούς Δικαίου του Περιβάλλοντος και συντάσσει εκθέσεις σχετικά με την Ελλάδα

· Οργανώνει επιμορφωτικά σχολεία (training schools), σεμινάρια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις διεθνούς χαρακτήρα στα οποία συμμετέχουν διεθνώς αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες και διεθνείς αξιωματούχοι που συνεργάζονται με το MEPIELAN CENTRE. 

· Καταρτίζει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα και μελέτες ή άλλες πρωτοβουλίες μόνο του ή σε συνεργασία με ιδρύματα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού

· Συνεργάζεται σε ειδικά πεδία και τομείς με το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (MAP/UNEP), την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE) και το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου (ΙΔΙΣ)
 
 
 

MEPIELAN CENTRE 
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λεωφ. Συγγρού 136 – Αθήνα 17671
Τηλ. 210-9201884 – Fax 210-9610591
www.mepielan.gr 
info@mepielan.gr
evanraft@otenet.gr 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Κε.Π.Ε.Κ.)                                         

   
Ίδρυση

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (E.Kε.Π.Ε.Κ.) αποτελεί ένα διεθνές ερευνητικό και επιμορφωτικό Κέντρο του Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών). Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 2002, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ανήκει οργανικά στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Δ.Ε.Π.Σ.), ενώ παράλληλα εντάσσεται στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών. Συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ο.Η.Ε., περιφερειακούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

   
Διοίκηση

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα Μέλη Δ.Ε.Π. και έναν εκπρόσωπο του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, τα οποία για την τριετία 2011 – 2014 είναι:

♦   Γρηγόρης Ι. Τσάλτας (Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Διευθυντής)
♦   Στέλιος Περράκης (Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Μέλος)
♦   Ευάγγελος Ραυτόπουλος (Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Μέλος)
♦   Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα (Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Μέλος)
♦   Τηλέμαχος Μπούρτζης (Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Μέλος) 

   
Σκοποί

Η διεξαγωγή ερευνών και η μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και των σχετικών θεσμών της γενικότερης περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και οικονομικής παραμέτρου του αειφορικού αναπτυξιακού φαινομένου που σχετίζεται τόσο με το φυσικό, όσο και με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οργάνωση μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών, καθώς και θερινών εντατικών σεμιναρίων κατάρτισης, η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, η συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα και η επίτευξη κάθε σκοπού που έχει συνάφεια με τους προηγούμενους.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. έχει συγκροτήσει βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, εκτελεί ερευνητικά προγράμματα, οργανώνει σειρές μαθημάτων, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, εκδίδει σχετικά δημοσιεύματα, βιβλία, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, οργανώνει πρακτική άσκηση (stage) και αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς του.

   
Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. στελεχώνεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, άλλους διδάσκοντες στο Τμήμα Δ.Ε.Π.Σ., από Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών και άλλων Τμημάτων και, κατά περίπτωση, από Εξωτερικούς Συνεργάτες.


Συγκεκριμένα, η Ερευνητική Ομάδα του ΕΚεΠΕΚ, διαμορφώνεται ως εξής:
♦  Βασιλική Καραγιώργου, Λέκτωρ, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
♦  Χαράλαμπος Πλατιάς, Δρ., Πανεπιστήμιο Βόννης.
♦  Κωνσταντίνος Κατσιμπάρδης, Δρ., Πάντειο Πανεπιστήμιο.
♦  Ιουλία Μωραΐτου, Δρ., ULB (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών).
♦  Τηλέμαχος Μπούρτζης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
♦  Γεράσιμος Ροδοθεάτος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
♦  Σταύρος Μαυρογένης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
♦  Εριφύλη Πασπάτη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
♦  Σοφία Μαυροπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
♦  Αναστασία Φωτεινακοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
♦  Ειρήνη Στεφάνου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
♦  Μαρία Διαγουμά, ΜΑ, Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
♦  Αντωνία Φωτοπούλου, ΜΑ, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
♦  Γεωργία Βελδέκη, φοιτήτρια, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 

   
Στρατηγικά Προγραμματικά Πεδία Ενασχόλησης

Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. είναι οργανωμένο σε ειδικότερους Τομείς Έρευνας:


1.    Τομέας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
2.    Τομέας Διεθνών Οργανισμών και Περιβάλλοντος,
3.    Τομέας Ευρωπαϊκών Θεσμών και Περιβαλλοντικής Πολιτικής,
4.    Τομέας Κοινωνίας των Πολιτών και Περιβαλλοντικής Επιστήμης,
5.    Τομέας Προστασίας και Διαχείρισης του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

   
Δραστηριότητες

•   Διοργάνωση επιστημονικών Συνεδρίων και Ημερίδων. Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο της διάχυσης της πληροφόρησης διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια με αντικείμενα σχετικά με την περιβαλλοντική διάσταση του αειφορικού φαινομένου.


•   Διοργάνωση διεπιστημονικών Σεμιναρίων Καράρτισης. Ξεκινώντας το 2004, το Ε.Κε.Π.Ε.Κ.  έχει διοργανώσει σειρά Θερινών Προγραμμάτων Κατάρτισης υπό το γενικό τίτλο «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», αναλύοντας κάθε φορά ειδικότερες θεματικές. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αναγνωρίστηκαν το 2009 ως «καλή πρακτική» από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη.


•   Εκπόνηση Ερευνών και Υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων. Η ερευνητική ομάδα του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. έχει πραγματοποιήσει αλλά και συμμετάσχει σε πλήθος ερευνών και ερευνητικών προγραμμάτων, τόσο διεθνών, όσο και ευρωπαϊκών, στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας.


•   Εκδόσεις Τόμων Πρακτικών Συνεδρίων/Ημερίδων. Ξεκινώντας από το 2002, το Ε.Κε.Π.Ε.Κ.  έχει διοργανώσει πλήθος συνεδρίων και ημερίδων, των οποίων τα πρακτικά έχει εκδώσει.


•   Δημοσίευση εβδομαδιαίου newsletter. Από το 2013, το Ε.Κε.Π.Ε.Κ.  προχώρησε στη δημοσίευση εβδομαδαίου newsletter, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις που αφορούν σε όλα τα σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ παράλληλα φιλοξενεί σύντομο σχολιασμό νέων επιστημόνων και ειδικών στα ζητήματα αυτά.


•   Διεθνής Παρουσία. Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ.  συμμετέχει ενεργά, ως επίσημος εταίρος, στις δράσεις ευαισθητοποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σε διεθνή δίκτυα.


•   Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Ε.Κε.Π.Ε.Κ.  στηρίζει ερευνητικά τόσο τα προπτυχιακά, όσο και τα μεταπτυχιακά μαθήματα της Κατεύθυνσης «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. Επιπλέον, σε τακτά χρονικά διαστήματα, διοργανώνει εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές επισκέψεις σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.


•   Σύσταση Παρατηρητηρίων με σκοπό τη Διεύρυνση του Επιστημονικού Πεδίου Δραστηριοτήτων.


⇒   Παρατηρητήριο Πολιτικής και Δικαίου για την Κλιματική Αλλαγή

Αποτελεί μία διαρκή επιστημονική ερευνητική ομάδα στο πλαίσιο του ΕΚεΠΕΚ. Ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό τη διεύρυνση της επιστημονικής δραστηριότητας του ΕΚεΠΕΚ προς το πεδίο της διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής και δικαίου για την Κλιματική Αλλαγή.


⇒   Παρατηρητήριο του Δικαίου και της Οικονομίας της Θάλασσας
Αποτελεί μία διαρκή επιστημονική ερευνητική ομάδα στο πλαίσιο του ΕΚεΠΕΚ. Ιδρύθηκε το 2010, με σκοπό τη διεύρυνση της επιστημονικής δραστηριότητας του ΕΚεΠΕΚ στο πεδίο του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και των σχετιζόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων.

   
 

Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 1 & Λαγουμιτζή 22 (Κτίριο ΔΕΣΚοι - Γ' όροφος - γραφ.15)

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τηλέφωνο: 210 920-1832

e-mail: ekepek@panteion.gr, info@ekepek.gr

site: www.ekepek.gr

   
   
   
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ                                     
   
Ίδρυση

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2005 με πρωτοβουλία του Καθηγητή Στ. Περράκη που είναι και Διευθυντής του. Λειτουργεί στα πλαίσια του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου

Η ίδρυση και η λειτουργία του ανταποκρίνονται στην ανάγκη διεύρυνσης των πεδίων μελέτης και έρευνας σε σύγχρονα ζητήματα προτεραιότητας στη θεωρία και τις εφαρμογές του Διεθνούς Δικαίου, των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και της ανθρωπιστικής δράσης.

   
Διοίκηση

Διευθυντής Στ. Περράκης, Καθηγητής

   
Σκοποί

Στόχοι του Κέντρου είναι:

♦ η έρευνα και μελέτη θεματικών στα συγκεκριμένα πεδία

♦ η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασίας με διεθνείς θεσμούς (Ην. Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού κλπ) και ΜΚΟ

♦ η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

♦ η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων κλπ), εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών σεμιναρίων, σειράς διαλέξεων και μαθημάτων και σε μεταπτυχιακό επίπεδο

♦ η συμμετοχή σε συλλογικές διεθνείς έρευνες και μελέτες

   
Δραστηριότητες

Ήδη το Κέντρο έχει οργανώσει και λειτουργεί αυτοτελή εξειδικευμένη βιβλιοθήκη, ενώ επεξεργάζεται τη δημιουργία βάσης δεδομένων. Εξάλλου έχει αναπτύξει σημαντική εκδοτική δραστηριότητα με ην έκδοση βιβλίων και μελετών, ενώ από το 2007 εκδίδει την διμηνιαία ενημερωτική επιστημονική επιθεώρηση τα Τετράδια Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ανθρωπιστικού Δικαίου και Ανθρωπιστικής Δράσης.

Το Κέντρο δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε ενδιαφερόμενους φοιτητές στο δε δυναμικό του εντάσσονται σήμερα περίπου 20 δόκιμη ερευνητές (προπτυχιακοί φοιτητές), ερευνητές (μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) καθώς και μέλη ΔΕΠ.

   
   
   
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                                                    
   
   
   
ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ                                                                                                                  
   
Ίδρυση

Το Κέντρο Δράματος του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ιδρύθηκε με την απόφαση της Συγκλήτου της 30-11-1991.