Έρευνα

Ινστιτούτα Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

 

 


 

► Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.)
► Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ι.Α.Π.Α.Δ.)
 

  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ι.Π.Α.        
 
 
 
 

Επικοινωνία:

Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Λεωφόρος Συγγρού 130
11741 Καλλιθέα Αττικής
Τηλ.: 210 9234448, 210 9220865
Fax: 210 9232979
E-mail: secretariat@ipa.panteion.gr
 
 
  
Ίδρυση

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης αποτελεί συνέχεια του ιδρυθέντος το 1975, με Προεδρικό Διάταγμα, Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυ­ξης (ΙΠΑ). Συνδέεται με το Τμήμα Οικονομικής και Περιφε­ρειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και λειτουργεί ως Ερευνητικό Ινστιτούτο με τη μορφή ΝΠΙΔ

Διοίκηση
 
Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος, Διευθυντής
Καθηγητής Κ. Αθανασόπουλος
Καθηγητής Αν. Τασόπουλος
Αναπλ. Καθηγητής Ηλ. Πλασκοβίτης
♦ Αναπλ. Καθηγήτρια Ολ. Παπαδάκη 
Σκοποί
 
Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προαγωγή της επιστημο­νικής έρευνας σε όλους τους τομείς της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Κυριότερα μέσα εφαρμογής του σκοπού αυτού είναι:
Η διεξαγωγή ερευνών για τις ελληνικές περιφέρειες και η δημοσίευση των πορισμάτων.
Η συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα της Ευρω­παϊκής Ένωσης. 
Η εκπόνηση θεωρητικών και εφαρμοσμένων μελετών περιφερειακής ανάπτυξης.
Η συνεργασία με διάφορα Υπουργεία και Οργανισμούς Τοπι­κής Αυτοδιοίκησης και η παροχή επιστημονικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.
Η οργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων καθώς και η συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια εντός και εκτός Ελλάδος.
Η οργάνωση βιβλιοθήκης για την περιφερειακή ανάπτυξη και ειδικών αρχείων για χρήση από σπουδαστές και ερευνητές.
Η παρακολούθηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και η έκδοση ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για θέματα των επιστημών του χώρου.
Η επικοινωνία και συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και Ινστιτούτα και Κέντρα του εξωτερικού για την περιφερειακή ανάπτυξη.
Η έκδοση βιβλίων, επετηρίδων και μελετών.
Η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.
Η σύσταση και λειτουργία Κέντρων και Εργαστηρίων καθώς και η καθιέρωση προγραμμάτων για την προώθηση θεμάτων που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη
Εγκαταστάσεις
 
Το ΙΠΑ στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Λ. Συγγρού 130.
Οι εγκαταστάσεις του καταλαμβάνουν το ισόγειο και τον πρώτο όροφο επταόροφου κτιρίου και διαθέτουν αίθουσες γραφείων, σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες σεμιναρίων, βιβλιοθήκη και τράπεζα πληροφοριών.
Διαθέτει επίσης σημαντικό αριθμό ισχυρών υπολογιστών τελευ­ταίας τεχνολογίας και μηχανήματα χαρτογράφησης για την υποστήριξη των Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Κέντρο Πληροφορικής και Περιφερειακής Ανάλυσης

 
Το Κέντρο Πληροφορικής και Περιφερειακής Ανάλυσης του ΙΠΑ διαθέτει υπολογιστές, μηχανές ψηφιοποίησης και σάρωσης, εκτυπωτές και σχεδιογράφους, δίκτυο Unix και Windows NT. To λογισμικό που υποστηρίζει τη λειτουργία του Κέντρου έχει ως πυρήνα τη βάση δεδομένων Oracle και ως εργαλεία ανάλυσης τα S.A.S., SPSS, S-Plus, Arc Info, καθώς και λογισμικά αυτοματισμού γραφείου.
Το Κέντρο χρησιμοποιείται για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για εξειδικευμένα σεμινάρια.

Δραστηριότητες

 

 

Στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου περιλαμβάνονται οι Εκδόσεις Βιβλίων καθώς και Έρευνες και Μελέτες σε θέματα:

Περιφερειακής Ανάλυσης και Πολιτικής
Αγοράς Εργασίας
Ανάπτυξης των Αστικών Κέντρων
Οργάνωσης της Εκπαίδευσης
Νέας Τεχνολογίας
   
 
 
 
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Ι.Α.Π.Α.Δ.
 
 
Επικοινωνία: 
 
Αριστοτέλους 14, 176 71 Καλλιθέα
τηλ. 210-9247450, 2109243883, 2109248531
fax. 210-9248781
email: uehr@panteion.gr
http://www.uehr.gr
 
 
 
Ίδρυση
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περι­βάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) ιδρύθηκε το 1995 με πρωτοβουλία του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Παντείου Πανεπιστημίου και άρχισε να λειτουργεί από το 1999.
Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στο νομικό καθεστώς των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων του Ν.2083/92.
Διοίκηση

Η διοίκηση του ΙΑΠΑΔ ασκείται από τον Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Διευθυντή και τα μέλη του Διοικητικού Συμ­βουλίου, οι οποίοι στο σύνολό τους αποτελούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σκοποί
Σκοπός του ΙΑΠΑΔ είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω διεπιστημονικών προγραμμάτων και συμ­βουλευτικής υποστήριξης στη διαδικασία λήψης αποφά­σεων σε θέματα του αστικού περιβάλλοντος και του ανθρώπινου δυναμικού. Το ΙΑΠΑΔ υποστηρίζει μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων του την εκπαιδευτική διαδι­κασία του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανά­πτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημοσίευση και τη διάχυ­ση των επιστημονικών αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και στους φορείς άσκησης πολιτικής σε τοπικό ή περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Κέντρο Ινστιτούτου
Το Ινστιτούτο διατηρεί: Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κέντρο Συστημάτων Γεωγρα­φικών Πληροφοριών με μακρόχρονη ερευνητική δραστη­ριότητα (από το 1990)

Δραστηριότητες

Κύριοι τομείς δραστηριότητας του Ινστιτούτου είναι: εκπαίδευ­ση - κατάρτιση, έρευνα, μελέτες, επιστημονικές εκδόσεις και επι­στημονικές εκδηλώσεις.
Το ΙΑΠΑΔ έχει συγκροτήσει ερευνητικές μονάδες στα πεδία: Πολεοδομία-Χωροταξία, Περιβάλλον, Ανθρώπινοι Πόροι, Μετανάστευση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίδεται στις ευρωπαϊκές διαστάσεις της χωρικής ανάπτυξης του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων πόρων και ειδικότερα στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό τα θεματικά πεδία στα οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Ινστιτούτο είναι:
Αστικός Σχεδιασμός και Χωροταξία
Περιβαλλοντική Ανάλυση, Πολιτική και Διαχείριση
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες 
Χωρικός Σχεδιασμός, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη δια-συνοριακών περιοχών (Interreg)
Παρατηρητήρια Χωρικών Πληροφοριών
Χωρική Διακυβέρνηση (αστικός χώρος, περιφέρειες, μητροπολιτικές περιοχές)
Αγορές εργασίας, αξιολόγηση πολιτικών
Απασχόληση, ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός
Μετανάστευση
Δίκτυα Συνεργασίας

Το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας με άλλα ερευ­νητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερι­κό, καθώς επίσης και με δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτο­διοίκηση και κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς.