Έρευνα

Εργαστήρια

 


 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:
 
 

► Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Έρευνας Νεότερης Ιστορίας

Πολιτικών Ερευνών

Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής
 
Κοινωνιολογίας και Σύγχρονης Καθημερινής Ζωής

Αστεακής Εγκληματολογίας

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

► Κοινωνικής και Πειραματικής Ψυχολογίας
 
► Κλινικής και Εγκληματολογικής Ψυχολογίας
 
Δυνητικής Πραγματικότητας και Διαδικτυακής Έρευνας και Εκπαίδευσης
 
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
 

 
 
 

 

Εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημά­των Πληροφοριών
   

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Υπεύθυνος: 

 
Στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης λειτουρ­γεί Εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστη­μάτων Πληροφοριών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής έρευνας, της περιφερειακής ανάλυσης πληροφοριών. Το εργα­στήριο έχει ως αποστολή: Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα κέντρα ερευνών μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβο­λή του εργαστηρίου στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της Χώρας.
           
Εργαστήριο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας
   

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

Υπεύθυνος:

   
           
Εργαστήριο Πολιτικών Ερευνών
   

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

Υπεύθυνος:

   
           
Εργαστήριο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής
   

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Υπεύθυνος:

   
           
Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Σύγχρονης Καθημερινής Ζωής
   

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Υπεύθυνος:

   
           
Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας    

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Υπεύθυνος:

   Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας

 

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Γρηγόριος Λάζος

 

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ) ιδρύθηκε στον Τομέα Εγκληματολογίας-Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2978/31-12-2015, τεύχ.Β) και καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Εγκληματολογίας και πιο συγκεκριμένα των αστεακών εγκληματικών φαινομένων.

Αντικείμενο Μελέτης και Έρευνας του Εργαστηρίου

• Τη μελέτη του συνολικού εγκληματικού φαινομένου και τις ιδιαίτερες ποσοτικές και ποιοτικές ιδιαιτερότητες του στο περιβάλλον της πόλης.

• Τη μελέτη και έρευνα του ρόλου του δομημένου περιβάλλοντος και των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του αστεακού περιβάλλοντος στην εκδήλωση, τις μορφές και διαστάσεις της εγκληματικότητας.

• Τη χρήση και ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών χαρτογράφησης που προσιδιάζουν στη γεωγραφική και χωροταξική ανάλυση του εγκλήματος.

• Την εμπειρική διερεύνηση και ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της εγκληματικότητας ανάλογα με το μέγεθος οικισμού (αστικά κέντρα, ημιαστικές − αγροτικές περιοχές).

• Τη μελέτη της σύγχρονης αστεακής εγκληματικότητας και τη χαρτογράφηση της.

• Την εμπειρική διερεύνηση και μελέτη της θυματοποίησης, του φόβου του εγκλήματος και της ανασφάλειας των πολιτών βάσει του τόπου κατοικίας/μεγέθους οικισμού.

• Την εμπειρική διερεύνηση και θεωρητική ανάλυση των στάσεων και απόψεων των πολιτών απέναντι στο εγκληματικό φαινόμενο και την τιμωρητικότητα, ανάλογα με το μέγεθος οικισμού κατοικίας τους.

• Την επεξεργασία θεωρητικών εξηγητικών προσεγγίσεων και προτάσεων αντεγκληματικής πολιτικής που προσιδιάζουν στις ιδιαιτερότητες της αστεακής εγκληματικότητας.

• Τη διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο (κοινωνική πρόληψη/κοινοτική πρόληψη), καθώς και προτάσεων πρόληψης του

εγκλήματος μέσω περιβαλλοντικού σχεδιασμού (Crime Prevention Through Environmental Design−CPTED).

Αποστολή του Εργαστηρίου

* κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου,

* διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων,

* διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων,

* πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων,

* συνεργασία με άλλα συναφή ελληνικά και ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα,

* συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών/Αντιπεριφερειών, καθώς και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο μελέτης και υποβολής προτάσεων για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου,

* ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών καθώς και

* ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων των οποίων το θέμα της διατριβής τους εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, με δυνατότητα πρότασης για χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

*

Προσωπικό του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας

* τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

* ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες

* άλλοι επιστήμονες που συνεργάζονται με αυτό

 

Ένταξη των μελών

* αίτηση υποβολής υποψηφιότητας μέλους (κατεβάστε την αίτηση)

* βιογραφικό

* απόφαση αρμοδίου οργάνου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Γραφείο Ε7 νεόκτιστου κτιρίου & Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ8 κτιρίου ΔΕΣΚΟΙ Τηλ. 210 920 1795 - Email: easte@panteion.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://criminology.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=135&Itemid=628&lang=el

           
Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας    

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Υπεύθυνος:

   
           
Εργαστήριο Κοινωνικής και Πειραματικής Ψυχολογίας

   

Τμήμα Ψυχολογίας

Υπεύθυνος:

 
Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου, ιδρύθη­καν τα ανωτέρω Εργαστήρια (ΦΕΚ αρ.25/12-2-2001). Αποστολή των παραπάνω Εργαστηρίων είναι: Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ψυχολογίας στα επιστη­μονικά ενδιαφέροντα του κάθε Εργαστηρίου. Η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και η διεξαγωγή διακλαδικής και διεπιστημονικής έρευνας από ερευνητές των κλάδων της Ψυχολογίας καθώς και ερευνητών των Κοινωνι­κών και θετικών Επιστημών. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμινα­ρίων, συμποσίων, συνεδριών και άλλων επιστημονικών εκδη­λώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημό­νων για την επιστημονική πρόοδο των Εργαστηρίων. Η παροχή πληροφοριών στο κοινωνικό σύνολο με τη μορφή σεμιναρίων ή προγραμματισμένων σε ετήσια βάση διαλέξεων συναφών προς τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κάθε Εργαστηρίου. Η συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ελληνικά ή ξένα, εφόσον οι επιστημο­νικοί τους στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυ­μπληρώνονται με εκείνους των Εργαστηρίων μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νόμιμης μορφής οργανισμούς
           
Εργαστήριο Κλινικής και Εγκληματολογικής Ψυχολογίας    

Τμήμα Ψυχολογίας

Υπεύθυνος:

   
           
Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας και Διαδικτυακής Έρευνας και Εκπαίδευσης
    Τμήμα Ψυχολογίας

Υπεύθυνος:

 

           
Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Media Lab)    

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Υπεύθυνος:

 
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του Τμήματος, το πρόγραμμα συν­δυάζει τη θεωρητική παιδεία με τη συστηματική πρακτική άσκη­ση στο Εργαστήριο. Το Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού συστήθηκε με το ΦΕΚ 126Α (18.6.1999) και στοχεύει στο συντονισμό των δραστηριοτήτων πέντε εξειδικευμένων εργαστηρίων, την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων, τον προγραμματισμό έκδοσης επιστημονικού περιοδικού, την οργάνωση επιστημονικών και άλλων δράσεων. Τα Εργαστήρια προσφέρονται κατά τη διάρκεια του τρίτου και τέταρτου έτους των σπουδών στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού. Συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού υπάγονται τα εξής επιμέρους Εργαστήρια. Α) Εργαστήριο Δημοσιογραφίας (υπεύθυνος: Ν. Μπακουνάκης) Β) Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (υπεύθυνος: Γ. Σκαρπέλος) Γ) Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων (υπεύθυνη: Μ. Τσακαρέστου)Δ) Εργαστήριο Πολιτισμού (υπεύθυνος: Γ. Ανδρεάδης) Ε) Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου (υπεύθυνη: Μ. Κακαβούλια).