Έρευνα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

 


 

 

 


Πυλώνας της ΈρευναςΤο Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών αναπτύσσει δια της Επιτροπής Ερευνών εντός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας(ΕΛΚΕ), έναν από τους πυλώνες υποστήριξης της έρευνας (για το άλλο βλ. Ινσιτούτα, Κέντρα και Εργαστήρια) τον διαρκώς διευρυνόμενο ερευνητικό προσανατολισμό του.
· Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό την προαγωγή των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών τόσο στο στάδιο της θεωρητικής όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας. 
· Σύμφωνα με το ΠΔ 432/81, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις Υπουργικές Αποφάσεις Β1/819/88 και ΚΑ/679/96 έχουν ιδρυθεί στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της Ελλάδας Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας με σκοπό «τη διάθεση και τη διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών  υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων τεχνικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων» 


Ερευνητική υποστηρικτική δομήΗ υποστηρικτική αυτή δομή της έρευνας στο Πανεπιστήμιο δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας(ΕΛΚΕ)  βασίζεται στην τετραμερή αρχή: προωθώ (Π) - ενισχύω (Ε) - συμμετέχω (Σ) – αναζητώ (Α) (Π.Ε.Σ.Α). Ειδικώς: 
1. Προωθεί την α) βασική θεωρητική έρευνα με την προαγωγή τη επιστημονικής γνώσης και την προβολή της σε διεθνή περιοδικά, μονογραφίες, πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, β) την εφαρμοσμένη έρευνα στη διερεύνηση των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών, διεθνοπολιτικών, ιστορικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας καθώς και των σχέσεων της στη Μεσογεακό κόσμο και την Ευρώπη, γ) την υποστήριξη των φοιτητών –τριων και νέων επιστημόνων σε επαγγελματικές, ερευνητικές και τεχνικές γνώσεις. 
2. Ενισχύει τις παράλληλες και υπάλληλες υποστηρικτικές ερευνητικές δομές του Πανεπιστημίου με την συνδρομή στην παραγωγή νέων επιστημόνων ικανών να στηρίζουν την κουλτούρα της έρευνας και να υπερασπίζονται την ποιότητα της με δημοσίευση και γενικότερη προβολή των ερευνητικών πορισμάτων όπως διαμορφώνεται από ένα πανεπιστήμιο κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.
3. Συμμετέχει στην οργάνωση και υποβοήθηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών με την παραγωγή επιστημόνων που προέρχονται από το Πανεπιστήμιο και με τις προδιαγραφές τους αναπαράγουν την έρευνα και διδασκαλία τόσο στο Πανεπιστήμιο μας όσο και σε άλλα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού   
4. Αναζητεί με υψηλής ποιότητας κριτήρια και ακαδημαϊκής ευαισθησίας προδιαγραφές τη χρηματοδότηση προγραμμάτων υποστηρίζοντας διαδικασίες για τη διεκδίκησή τους και αναζητεί συνεργασίες με εθνικούς και διεθνείς φορείς που καθιστούν φερέγγυα και αναγκαία την ερευνητική πολιτική συνολικά του πανεπιστημίου.  Χρηματοδοτικός πυλώναςΟ σκοπός του προκύπτει από το γενικό νομοθετικό πλαίσιο αλλά και το ειδικό προσανατολισμό του Πανεπιστημίου στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες διαθέτοντας και διαχειριζόμενος οικονομικούς πόρους από διαφορετικές πηγές και που είναι απαραίτητοι οι πόροι αυτοί για δαπάνες που αφορούν προγράμματα ερευνητικά, αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά αλλά και συνεχιζόμενης κατάρτισης. Η δραστηριότητα του εκτείνεται σε δαπάνες που υποστηρίζουν μεταξύ άλλων την παροχή επιστημονικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων.
· Στην διάρκεια της 25-ετούς δραστηριότητας του ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας(ΕΛΚΕ)  του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών έφερε σε πέρας πλέον των 300 ερευνητικών προγραμμάτων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας των μελών του και τα εκπροσώπησαν το σύνολο των ακαδημαϊκών του Τμημάτων.
· Οι πόροι του  Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για τη χρηματοδότηση της έρευνας προέρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά και από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς, από το Πανεπιστήμιο και από Διεθνείς Οργανισμούς. Στην επιλογή των θεμάτων έρευνας, στην ακολουθούμενη μεθοδολογία, όπως και στα αποτελέσματα των εργασιών τους, οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΛΚΕ απολαμβάνουν πλήρους ελευθερίας. Στα ερευνητικά Προγράμματα μπορούν να απασχολούνται και φοιτητές μετά από εισήγηση των ερευνητών.Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοδοτούμενης ΈρευναςΤο βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείρισης της εξωτερικής χρηματοδότησης της έρευνας στα Πανεπιστήμια συνίσταται, κατά χρονολογική σειρά, από:
· Το Προεδρικό Διάταγμα 432/81 “Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα ΑΕΙ της Χώρας”.
· Την Υπουργική Απόφασης Β1/819/88 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Χώρας”.
· Την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96 “Τροποποίηση και αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης Β1/819/88 ”.
· Το Νόμο 3027/2002, Άρθρο 3, § 2, περί “Σύνταξης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ”.Δικτυακός τόπος Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών