Σπουδές

Σχολή Πολιτικών Επιστημών

 

 

Κοσμήτορας


 

Χρ. Κουλούρη, Καθηγήτρια

Γραφείο:
Παλαιό Κτήριο, 1ος όροφος.
Συγγρού 136
17671 Αθήνα
Τηλ. 210-9201382
 


Περί την Σχολή


 

Η Σχολή Πολιτικών Επιστημών ιδρύθηκε το 2013 και περιλαμβάνει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (που λειτουργεί από το 1997) και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (που λειτουργεί από το 2004). Αν και καινούργια, η Σχολή παραπέμπει στη μακρά ιστορία του Παντείου. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο είχε πράγματι ιδρυθεί το 1930 ως «Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών» κατά το γαλλικό πρότυπο της École Libre des Sciences Politiques του Παρισιού. Μετά από πολλές μετονομασίες, απέκτησε το 1988 το σημερινό του όνομα «Πάντειο Πανεπιστήμιο των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών». 
Η συνύπαρξη των δύο προϋπαρχόντων τμημάτων κάτω από την ενιαία στέγη της Σχολής Πολιτικών Επιστημών δίνει έμφαση στη διεπιστημονικότητα, η οποία χαρακτηρίζει άλλωστε και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Στο εσωτερικό της Σχολής, οι διαφορετικές επιστήμες δε νοούνται ως αδιάβροχες και στεγανές δομές αλλά ως δυναμικοί χώροι που αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Κοινός στόχος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων στον θεωρητικό στοχασμό, τη συγκριτική θεώρηση και την κριτική σκέψη γύρω από τα θεμελιώδη κοινωνικοπολιτικά προβλήματα, στη διαχρονική και συγχρονική τους διάσταση.  Πολιτικό - ιδεολογική ανάλυση, ιστορική σύνθεση, σύζευξη θεωρίας και εφαρμογής αποτελούν βασικούς πυλώνες των σπουδών, όπως εξειδικεύονται στα πεδία της πολιτικής επιστήμης, της ιστορίας και της κοινωνικής πολιτικής.
 
Ημερολόγιο

 

04/10/2013, Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου φοιτητών

Καλούνται οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) της Σχολής Πολιτικών Επιστημών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4076/12 άρθρο 3 παρ.5  και του Ν.4009/11 άρθρο 9 παρ.8,  και άρθρο 49 παρ. 1(β) να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους για την Κοσμητεία της Σχολής  μέχρι την  Παρασκευή  11-10-2013, για το  ακαδημαϊκό έτος 2013-14.
Σύμφωνα με το Ν.4009/11 άρθρο 49 παρ. 1(β)  “Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά όργανα του ιδρύματος οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντιστοίχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί  φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι  υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά”.
Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

01/09/2013, Έναρξη θητείας Κοσμητόρων

27/07/2013, Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμητόρων

28/05/2013, Δημοσίευση ΦΕΚ για τη σύσταση της Σχολής

 
Γραμματεία

 
Βάγια Δερμεντζόγλου 
Τηλ. 210-9201043