Διάρθρωση και Λειτουργίες

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

 

  


Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος: Δημήτριος Καντιάνης


 

Υπάλληλοι: Αντώνης Βαρώτσος

       Ευάγγελος Γκουντούφας

       Φώτης Κόλλιας

       Δημήτριος Δεβερίκος

       Ιωάννης Λάλος

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:


Η σύνταξη προγραμμάτων και μελετών αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και η βελ­τίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας των υπαί­θριων χώρων του πανεπιστημίου. Η ανάθεση εκπόνησης μελετών σε τρίτους κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, ο έλεγχος των μελετών αυτών και η μέριμνα για την έγκριση των σχετικών πιστώσεων. Η μέριμνα για την παροχή γνωμοδοτήσεων από το Τεχνι­κό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου για θέματα της αρμο­διότητας του. Η τήρηση του αρχείου μελετών.
Η υλοποίηση του προγράμματος για την ανέγερση κτι­ρίων ή τη διαμόρφωση των υπαρχόντων. Η προκήρυξη και η διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάδειξη ανα­δόχων και η κατάρτιση των συμβάσεων. Η επίβλεψη των έργων που εκτελούνται, η επιμέτρηση, η έγκριση των λογαριασμών, η σύνταξη των συγκριτικών πινάκων και των πρωτοκόλλων καθορισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών, η παραλαβή των έργων και κάθε εργασία που απορρέει από την εφαρμογή της σχετικής με το θέμα αυτό νομοθεσίας. Η διαδικασία εκτέλεσης μικρών έργων. Η επισκευή και η ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστά­σεων, η επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολο­γικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και των έργων υποδομής. Η προμήθεια του υλικού που επιβάλλε­ται από έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες για την επι­σκευή και συντήρηση του πιο πάνω εξοπλισμού καθώς και η λειτουργία αποθήκης αναλώσιμου και μη ηλεκτρο­λογικού και λοιπού υλικού.