Διάρθρωση και Λειτουργίες

Κατάργηση Τμήματος

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π. Δ. 76 / 28.07.2013 το Γενικό Τμήμα Δικαίου καταργείται.

 

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του τμήματος μεταφέρονται κατ' αντιστοιχία του επιστημονικού τους αντικειμένου στα λοιπά τμήματα του Πανεπιστημίου.

 

Τα μέλη της διοικητικής υποστήριξης του τμήματος αυτού καθώς και η υλικοτεχνική του υποδομή μεταφέρονται επίσης στα λοιπά τμήματα του Πανεπιστημίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου.

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν στο μεταπτυχιακό του τμήματος με τίτλο "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση" τελειώνουν τις σπουδές τους λαι τους απονέμεται τίτλος όμοιος στον τύπο αυτού με τον οποίο εισήχθησαν.

 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος συνεχίζουν την διαδικασία εκπόνησης της διατριβής τους με τον επιβλέποντα καθηγητή. Για την μετακίνησή τους σε άλλο τμήμα οι υποψήφιοι διδάκτορες μεταφέρονται βάσει του ακαδημαϊκού τους ύφους και κατόπιν δικής τους εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα ληφθεί υπ'όψιν από την Σύγκλητο.

Για εκτενή ενημέρωση επί του ζητήματος της κατάργησης του Γενικού Τμήματος Δικαίου ακολουθεί το άρθρο, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ119/28.07.2013.


 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 76

 

Ίδρυση Σχολών – κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

 

 Άρθρο 1: Κατάργηση Τμήματος


 

♦  Το Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καταργείται.

♦  Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν στο καταργούμενο τμήμα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου με πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

♦  Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στο καταργούμενο τμήμα τοποθετούνται με απόφαση της Συγκλήτου, στις γραμματείες των άλλων τμημάτων.

♦  Για τη μεταφορά του εξοπλισμού, του αρχείο και της βιβλιοθήκης του καταργούμενου τμήματος εκδίδεται απόφαση της Συγκλήτου.

♦  Οι διαδικασίες εκλογής εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμήματος, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, συνεχίζονται κανονικά με τα εκλεκτορικά σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση του Τμήματος και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των τμημάτων στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι.

♦  Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο καταργούμενο τμήμα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τον ίδιο επιβλέποντα καθηγητή στα λοιπά τμήματα του ιδρύματος, στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι διδάκτορες, με ακαδημαϊκά κριτήρια και κατόπιν υποβολής σχετικής δηλώσεως που συνεκτιμάται, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Για την κατανομή των υποψηφίων διδακτόρων στα τμήματα εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.

♦  Οι διαδικασίες κατανομής του διδακτικού και λοιπού προσωπικού και των υποψηφίων διδακτόρων του καταργούμενου τμήματος καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού, του αρχείου και της βιβλιοθήκης, ολοκληρώνονται με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2012−2013.

♦  Τα προπτυχιακά μαθήματα τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, των οποίων η διδασκαλία έχει ανατεθεί στο καταργούμενο τμήμα, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών τόσο των τμημάτων αυτών όσο και του καταργούμενου τμήματος μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και των εξετάσεων των φοιτητών, ανεξάρτητα από την ένταξη του διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμήματος σε άλλα τμήματα.

♦  Τα μαθήματα (η εκπαιδευτική διαδικασία) των τριών κατευθύνσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση" του καταργούμενου τμήματος, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών και με το διδακτικό προσωπικό του καταργούμενου τμήματος ανεξάρτητα από την ένταξή του σε άλλα τμήματα. Στους απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο.

♦  Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάργηση του Γενικού Τμήματος και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

♦  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν.