Διάρθρωση και Λειτουργίες

Συγχώνευση - Μετονομασία Τμημάτων

 

 

 

 

 


 

Το άρθρο 2 του Π.Δ.76 της 28.05.2013 προβλέπει την συγχώνευση του Τμήματος Περιφερειακής και οικονομικής Ανάπτυξης του καταργούμενου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.


Η εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή, διοικητική καθώς και υλικοτεχνική υποδομή του καταργηθέντος τμήματος μεταφέρονται στο Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση με πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου. Οι λοιπές ρυθμίσεις που δεν προβλέπονται από το διάταγμα κατάργησης του τμήματος Περιφερειακής και οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ρυθμίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος υποδοχής.


Ακόμη, το ίδιο Π.Δ. αποφασίζει την μετονομασία του τμήματος "Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών" του Πανεπιστημίου μας σε τμήμα "Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών", χωρίς τη μεταβολή οιασδήποτε άλλης, ακαδημαϊκής ή λοιπής, κατάστασης του προϋπάρχοντος τμήματος.


Για εκτενή ενημέρωση επί των προαναφερθέντων μεταβολών ακολουθεί το άρθρο, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 119/28.07.2013.

 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 76

 
 

Ίδρυση Σχολών – κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.


 

 Άρθρο 2: Συγχώνευση –Μετονομασία Τμημάτων


  

Α) ♦  Το κατά τις διατάξεις του πδ.202/1998 (Α΄162) Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συγχωνεύεται με το κατά τις διατάξεις της παρ. 1 β. του άρθρου 10 του ν. 3391/2005 (Α’΄240) Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργούμενου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την Αθήνα.

♦  Με πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, διαπιστώνεται ο αριθμός των φοιτητών και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργούμενου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας που εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα το οποίο προκύπτει από τη συγχώνευση. Με όμοια πράξη ρυθμίζεται η εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή τους ένταξη, καθώς και κα κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

♦  Ομοίως με πράξη του Πρύτανη διαπιστώνεται η μεταφορά κενών θέσεων διδακτικού και λοιπού προσωπικού που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού, της βιβλιοθήκης και των αρχείων του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

♦  Οι διαδικαστικές και άλλες εκκρεμότητες, οι οποίες αφορούν ζητήματα που προκύπτουν από την ως άνω συγχώνευση και δεν ρυθμίζονται από το διάταγμα κατάργησης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στο οποίο ανήκε το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή από το παρόν διάταγμα ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

♦  Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση γίνεται από τη γραμματεία του αρχικού Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

♦  Μέχρι τη συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση, η διοίκηση αυτού ασκείται από τα υφιστάμενα όργανα διοίκησης του αρχικού Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

♦  Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων του νέου τμήματος, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.

 

Β) ♦  Το κατά τις διατάξεις του π. δ 149/1997 (Α΄128) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών μετονομάζεται σε Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

♦  Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών.