Διάρθρωση και Λειτουργίες

Ίδρυση Σχολών

 

 

 

 


 

 

Το Π.Δ.76 της 28ης Μαΐου 2013 προβλέπει επιπλέον την ίδρυση τεσσάρων (4) για το Πάντειον Πανεπιστήμιο σχολών, οι οποίες είναι οι:


♦  Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης,

♦  Σχολή Πολιτικών Επιστημών,

♦  Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, και

♦  Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού.


Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των παραπάνω σχολών ορίζεται με το νέο ακαδημαϊκό έτος, δηλάδη αυτό του 2013-2014.


Η Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των σχολών γίνεται από αυτήν των τμημάτων, όπως αυτά συμπεριελήφθησαν σε κάθε μία από αυτές.


Για εκτενή ενημέρωση αναφορικά με την μετατροπή των Τμημάτων σε Σχολές ακολουθεί το άρθρο, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 119/28.07.2013.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 76

 

 

Ίδρυση Σχολών – κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

 

 

 Άρθρο 3: Ίδρυση Σχολών


 

♦  Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές με έδρα την Αθήνα:

⇒  Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:

•  Δημόσιας Διοίκησης και

• Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

⇒  Πολιτικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα: 

•  Πολιτικής Επιστήμης και

•  Ιστορίας και Κοινωνικής Πολιτικής.

 ⇒  Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:

•  Κοινωνιολογίας,

•  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και

•  Ψυχολογίας, και

 ⇒  Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:

•  Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού και

• Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών.

♦  Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυόμενων με την ανωτέρω παράγραφο Σχολών, πραγματοποιείται από τις γραμματείες των τμημάτων που τις συγκροτούν.

♦  H έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των ιδρυόμενων με το παρόν διάταγμα σχολών ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2013−14.