Διάρθρωση και Λειτουργίες

Το Π.Δ.76 (ΦΕΚ 119/28.05.2013)

 

 

 

 


Το Π.Δ.76/28.07.2013 τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Παραθέτουμε το Π.Δ. στην πλήρη του εκταση ακολούθως.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 76

 

Ίδρυση Σχολών - κατάργηση, συγχώνευση, μετονοιμασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

 

 

 Άρθρο 1: Κατάργηση Τμήματος

 


 

 

♦  Το Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καταργείται.

 

 

♦  Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν στο καταργούμενο τμήμα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου με πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

♦  Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στο καταργούμενο τμήμα τοποθετούνται με απόφαση της Συγκλήτου, στις γραμματείες των άλλων τμημάτων.

 

 

♦  Για τη μεταφορά του εξοπλισμού, του αρχείο και της βιβλιοθήκης του καταργούμενου τμήματος εκδίδεται απόφαση της Συγκλήτου.

 

 

♦  Οι διαδικασίες εκλογής εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμήματος, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, συνεχίζονται κανονικά με τα εκλεκτορικά σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση του Τμήματος και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των τμημάτων στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι.

 

 

♦  Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο καταργούμενο τμήμα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τον ίδιο επιβλέποντα καθηγητή στα λοιπά τμήματα του ιδρύματος, στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι διδάκτορες, με ακαδημαϊκά κριτήρια και κατόπιν υποβολής σχετικής δηλώσεως που συνεκτιμάται, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Για την κατανομή των υποψηφίων διδακτόρων στα τμήματα εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.

 

 

♦  Οι διαδικασίες κατανομής του διδακτικού και λοιπού προσωπικού και των υποψηφίων διδακτόρων του καταργούμενου τμήματος καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού, του αρχείου και της βιβλιοθήκης, ολοκληρώνονται με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2012−2013.

 

 

♦  Τα προπτυχιακά μαθήματα τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, των οποίων η διδασκαλία έχει ανατεθεί στο καταργούμενο τμήμα, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών τόσο των τμημάτων αυτών όσο και του καταργούμενου τμήματος μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και των εξετάσεων των φοιτητών, ανεξάρτητα από την ένταξη του διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμήματος σε άλλα τμήματα.

 

 

♦  Τα μαθήματα (η εκπαιδευτική διαδικασία) των τριών κατευθύνσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση" του καταργούμενου τμήματος, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών και με το διδακτικό προσωπικό του καταργούμενου τμήματος ανεξάρτητα από την ένταξή του σε άλλα τμήματα. Στους απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο.

 

 

♦  Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάργηση του Γενικού Τμήματος και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 

♦  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν.

 

 

 

 

 

 Άρθρο 2: Συγχώνευση –Μετονομασία Τμημάτων   


 

 

Α) ♦  Το κατά τις διατάξεις του πδ.202/1998 (Α΄162) Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συγχωνεύεται με το κατά τις διατάξεις της παρ. 1 β. του άρθρου 10 του ν. 3391/2005 (Α’΄240) Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργούμενου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την Αθήνα.

 

 

♦  Με πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, διαπιστώνεται ο αριθμός των φοιτητών και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργούμενου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας που εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα το οποίο προκύπτει από τη συγχώνευση. Με όμοια πράξη ρυθμίζεται η εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή τους ένταξη, καθώς και κα κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

 

♦  Ομοίως με πράξη του Πρύτανη διαπιστώνεται η μεταφορά κενών θέσεων διδακτικού και λοιπού προσωπικού που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού, της βιβλιοθήκης και των αρχείων του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

 

♦  Οι διαδικαστικές και άλλες εκκρεμότητες, οι οποίες αφορούν ζητήματα που προκύπτουν από την ως άνω συγχώνευση και δεν ρυθμίζονται από το διάταγμα κατάργησης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στο οποίο ανήκε το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή από το παρόν διάταγμα ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

 

 

♦  Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση γίνεται από τη γραμματεία του αρχικού Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

 

♦  Μέχρι τη συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση, η διοίκηση αυτού ασκείται από τα υφιστάμενα όργανα διοίκησης του αρχικού Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

 

 

♦  Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων του νέου τμήματος, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.

 

 

 

Β) ♦  Το κατά τις διατάξεις του π. δ 149/1997 (Α΄128) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών μετονομάζεται σε Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

 

 

♦  Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών.

 

 

 

 Άρθρο 3: Ίδρυση Σχολών


 

 

♦  Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές με έδρα την Αθήνα:

⇒  Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:

• Δημόσιας Διοίκησης και   

• Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

⇒  Πολιτικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:     

• Πολιτικής Επιστήμης και

Ιστορίας και Κοινωνικής Πολιτικής.    

⇒  Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:   

• Κοινωνιολογίας,   

• Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και   

Ψυχολογίας, και   

⇒  Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:    

•  Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού και  

•  Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών.   

♦  Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυόμενων με την ανωτέρω παράγραφο Σχολών, πραγματοποιείται από τις γραμματείες των τμημάτων που τις συγκροτούν.   

♦  H έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των ιδρυόμενων με το παρόν διάταγμα σχολών ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2013−14.