Διάρθρωση και Λειτουργίες

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 


Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διευθυντής: Αλέξανδρος Δάμπας


 

♦   Διεύθυνση Κεντρικής Διοίκησης

 

Διευθυντής: Αλέξανδρος Δάμπας

 

Η Διεύθυνση Κεντρικής Διοίκησης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

 

1.   Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ευαγγελία Τσιμιζιλή

Υπάλληλοι: Ευγενία Πανταζοπούλου

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος:

 

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Πρυτανι­κών Αρχών στην άσκηση των καθηκόντων τους και ιδίως η επιμέλεια της προσωπικής αλληλογραφίας και ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος και με το κοινό.

 

2.   Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ευαγγελία Τσιμιζιλή

Υπάλληλοι: Ευαγγελία Λαμπρίδου

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος:

 

Ο προγραμματισμός και η οργάνωση της προβολής της πάσης φύσεως δραστηριότητας του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα: i) Η ευθύνη οργάνωσης των πάσης φύσεων τελετών που πραγματοποιούνται στο Ίδρυμα, ii) ο συντονισμός των ορκωμοσιών των πτυχιούχων των Τμημάτων, iii) η οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, συζητήσεων και διαλέξεων, iv) η τήρηση και ενημέρωση του αρχείου της Εθιμοτυπίας, v) η επιμέλεια της Αίθουσας Τελετών και του Αμφιθεάτρου Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, vi) η ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της τηβεννοθήκης, vii) η ευθύνη συμμετοχής σε εκπαιδευτικές εκθέσεις και η οργάνωση επισκέψεων σχολείων στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού, viii) η μέριμνα, σε συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, για την εκτύπωση πληροφοριακών εντύπων και ενημερωτικών μηνιαίων φυλλαδίων, viiii) η τήρηση αρχείου ομιλιών, χαιρετισμών, εκδηλώσεων, φωτογραφιών και διαχείριση του ιστορικού αρχείου του Πανεπιστημίου, x) η ενημέρωση της κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου και xi) η παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου και των μέσων ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν το πανεπιστήμιο και η επιμέλεια έκδοσης ψηφισμάτων, ανακοινώσεων και απαντήσεων σε δημοσιεύματα.

   

3.   Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Προϊσταμένη: Αγγελική Καρδιακαυτίτη

Εξωτερικοί Συνεργάτες:

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος:

 

Η μέριμνα για την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμ­φωνιών, η παρακολούθηση της υλοποίηση τους, η συγκέντρωση και η διανομή προγραμμάτων επιστημονικών ανταλλαγών καθώς και των προγραμμάτων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συντονισμός των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου στα πλαίσια ειδικότερα των συμφωνιών διαπανεπιστη­μιακής συνεργασίας όπως Erasmus, Lingua, Tempus, Jean Monnet, Commet, Eurydice, καθώς και την έγκαιρη ενημέρωση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με ανακοι­νώσεις και έγγραφα, σε οτιδήποτε έχει σχέση με Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (προϋποθέσεις, προθεσμίες, έντυπο υλικό και ανταλλαγές φοιτητών). Η συλλογή και η διαβίβαση προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πληροφοριών σχετικών με ερευνητικά προγράμ­ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μελέτες οι οποίες προ-κηρύσσονται από εθνικά όργανα και η ενημέρωση των μελών Δ.Ε.Π. και των ερευνητών του πανεπιστημίου για δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν όπως θέματα συνεδρίων, ειδικών σεμιναρίων, μεταδιδακτορικών υποτροφιών.

 

4.   Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Παναγιώτα Αζναβουρίδου

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

 

Η επεξεργασία, σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρε­σίες, προτάσεων που αφορούν: ι) την οργάνωση επιμέ­ρους ακαδημαϊκών μονάδων με την ίδρυση, μετονομασία, κατάργηση νέων τμημάτων, ερευνητικών ινστιτούτων, εργαστηρίων και λοιπών εκπαιδευτικών παραρτημάτων, ιι) την εκτίμηση των αναγκών του πανεπιστημίου σε μέσα και προσωπικό κάθε κατηγορίας και την υποβολή αρμο­δίως των σχετικών προτάσεων, ιιι) τη διοικητική κωδικο­ποίηση της νομοθεσίας και νομολογίας που διέπει το πανεπιστήμιο και ιν) τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τους φοιτητές, το προσωπικό, τα οικονομικά μεγέθη και τον εξοπλισμό, τη συστηματική σε συνεργασία με τις καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες συλλογή των στοιχείων αυτών και τη δημιουρ­γία αρχείου στατιστικών στοιχείων.

 

♦   Διεύθυνση Διοικητικού

 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Μαρία Ανδρικοπούλου

 

Η Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

 

1.   Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

 

Προϊσταμένη: Μαρία Ανδρικοπούλου

Υπάλληλοι: Παναγιώτα Φελούκα

       Γκόλφω Λιάτσου

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος:

 

Ο χειρισμός των θεμάτων που αναφέρονται στη διαδικα­σία προκήρυξης, διορισμού ή πρόσληψης, εξέλιξης, μονι­μοποίησης, μετάκλησης και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., των επιμε­λητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών των επι­σκεπτών καθηγητών, των εντεταλμένων επικούρων καθηγητών, των ειδικών επιστημόνων και των διδασκό­ντων με βάση το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/1980. Η έκδοση των σχετικών πράξεων και η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών. Η έκδοση πράξεων μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων. Η έκδοση και θεώρηση των βιβλιαρίων νοση­λείας και η τήρηση του προσωπικού μητρώου. Η έκδοση πιστοποιητικών και η παρακολούθηση και η τήρηση αρχείου της σχετικής με τα ανωτέρω θέματα νομοθεσίας.

 

2.   Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Γεωργία Παπακωνσταντινοπούλου

Υπάλληλοι: Βασιλική Μπάκου

       Ελένη Μηλιώτη

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος:

 

Ο χειρισμός των θεμάτων που αναφέρονται στη διαδικα­σία προκήρυξης, διορισμού ή πρόσληψης, μονιμοποίησης και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας και με οποιαδήποτε σχέση. Η έκδοση των σχετικών πράξεων και η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών. Η έκδοση πράξεων μισθολο­γικών κλιμακίων και επιδομάτων. Η έκδοση και θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας και η τήρηση του προσωπικού μητρώου διοικητικού προσωπικού. Η παρακολούθηση της σχετικής προς τα θέματα του διοικητικού προσωπι­κού νομοθεσίας και η ενημέρωση όλων των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η έκδοση πιστοποιητικών και η μέριμνα για την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού.

 

3.   Τμήμα Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου

 

Προϊσταμένη: Σωτήρης Σχοινιού

Υπάλληλοι: Δημήτριος Καραλής

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος:

 

Η τήρηση του πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου. Η διεκ­περαίωση της αλληλογραφίας και η κοινοποίηση κάθε είδους νομοθετημάτων και διοικητικών πράξεων και η τήρηση αρχείου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

 

♦   Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

 

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Σαχινίδης

 

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:1.   Τμήμα Σπουδών

 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Σαχινίδης

Υπάλληλοι: Ιωάννης Βογιατζής

       Γεώργιος Βλάχος

       Παναγιώτα Κωνσταντάκη

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος:

 

Η παροχή οδηγιών για ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατακτή­ριες εξετάσεις. Η διοικητική επεξεργασία φοιτητικών θεμά­των όπως: υποτροφίες, βραβεία, βοηθήματα, δάνεια κ.λ.π. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση των προγραμμάτων σπουδών και η παρακολούθηση κάθε τροποποίησης τους και μέριμνα για την έγκαιρη ετοιμασία της ύλης του οδη­γού σπουδών σε συνεργασία με τις γραμματείες των ακα­δημαϊκών Τμημάτων.

 

2.   Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Προϊστάμενος: Εμμανουήλ Ζυματούρας

 

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος:

 

Ο συντονισμός, η επεξεργασία και η προώθηση προτά­σεων που αφορούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπου­δών και η διεκπεραίωση κάθε θέματος που σχετίζεται με αυτά σε συνεργασία με τις γραμματείες των ακαδημαϊκών τμημάτων και η διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.