Διάρθρωση και Λειτουργίες

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 


Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών


 

♦   Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου

 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

 

1.   Τμήμα Προϋπολογισμού και Εσόδων

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Μαρία Τζανουδάκη

Υπάλληλοι: Μαγδαληνή Σαμουρκασίδου

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος:

 

Η κατάρτιση, η παρακολούθηση και η εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού. Η είσπραξη των εσόδων από επιχορηγήσεις και λοιπές πηγές. Η σύνταξη του ισολογισμού-απολογισμού. Η υποβολή του απολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η συγκέντρωση στοιχείων και η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών πάγι­ου και αναλώσιμου υλικού και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

 

2.   Τμήμα Δαπανών

  

Αρμοδιότητες του Τμήματος:

 

Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ο έλεγχος νομιμό­τητας και πληρότητας αυτών, η αναγνώριση, η εκκαθάρι­ση και η πληρωμή κάθε δαπάνης του Πανεπιστημίου. Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και επιταγών. Η έκδο­ση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και η απόδο­ση αυτών. Η απόδοση των κρατήσεων «υπέρ τρίτων» και φόρου. Η αρχειοθέτηση ενταλμάτων και παραστατικών στοιχείων. Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

 

3.   Τμήμα Μισθοδοσίας

Προϊσταμένη: Ανθή Στουπίδου

Υπάλληλοι: Ευσταθία Νιάρχου

       Λαμπρινή Μούκα

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος:

 

Η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού του πανε­πιστημίου και η τακτοποίηση μισθολογικών μεταβολών αυτού. Η τήρηση μισθολογικού μητρώου. Η έκδοση βεβαι­ώσεων, πιστοποιητικών και αντιγράφων που αφορούν τη μισθοδοσία. Η έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών. Η αναγνώριση-εκκαθάριση και πληρωμή πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων. Η έκδοση πράξεων περικοπής απο­δοχών. Η απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων επί των αποδοχών και η τήρηση των οικείων λογαριασμών και η τήρηση αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

 

4.   Τμήμα Προμηθειών

 

Προϊσταμένη: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου

Υπάλληλοι: Κλεάνθης Λιάμης

       Τατιάνα Σαΐτελμαν

       Απόστολος Χήκας (απόθήκη)

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος:

 

Η υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Η κατάρτιση των διακηρύξεων και η δημοσίευση αυτών στον τύπο. Η μέριμνα για τη διεξαγωγή μειοδοτικών δια­γωνισμών. Η εκτέλεση μικροπρομηθειών για τις οποίες δεν απαιτείται διαγωνισμός. Η κατάρτιση των συμβάσε­ων προμηθειών και εκτέλεσης έργων και η παρακολούθη­ση της καλής εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών. Η ποσο­τική και ποιοτική παραλαβή όλων των προμηθειών του Πανεπιστημίου, η χρέωση στα οικεία βιβλία και η διάθεση τους στις επιμέρους υπηρεσίες του πανεπιστημίου. Η μέριμνα για την καταστροφή ή εκποίηση του άχρηστου υλικού και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχεί­ων και η λειτουργία αποθήκης.

 

♦   Διεύθυνση Δημοσιευμάτων

 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Γεώργιος Λυκουργιώτης

 

Η Διεύθυνση Δημοσιευμάτων διαρθρώνεται στα ακόλου­θα Τμήματα:

 

1.   Τμήμα Δημοσιευμάτων

 

Προϊστάμενος: Γεώργιος Λυκουργιώτης

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

 

Η μέριμνα για την έκδοση των διδακτικών συγγραμμάτων και σημειώσεων του ιδρύματος, της επιστημονικής και διοικητικής επετηρίδας, των οδηγών σπουδών, των τετραδίων εργασίας και λοιπών επιστημονικών εκδόσε­ων, των ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών και γενικά κάθε έντυπου υλικού που εκδίδει το Πανεπιστήμιο. Στις αρμοδιότητες για τα παραπάνω θέματα περιλαμβά­νονται: Προϋπολογισμός δαπάνης για τα υπό έκδοση πάσης φύσεως δημοσιεύματα και έντυπα, συγκέντρωση της ύλης, ταξινόμηση και επεξεργασία, δακτυλογράφηση σημειώσεων, παρακολούθηση της εκτύπωσης των δημο­σιευμάτων και επιμέλεια της διόρθωσης αυτών, κοστολό­γηση βιβλίων, επιμέλεια σύνταξης πίνακα αποδεκτών, αποστολή των δημοσιευμάτων στους αποδέκτες και η τήρηση αρχείων εκδόσεων και ο υπολογισμός συγγραφι­κών, μεταφραστικών και λοιπών δικαιωμάτων.

 

2.   Τμήμα Πανεπιστημιακών Εκδόσεων (Τυπογραφείο)

 

Προϊστάμενος: Σταύρος Καπερώνης

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

 

Η εκτύπωση διδακτικών συγγραμμάτων και σημειώσεων, επετηρίδων, οδηγών σπουδών, διδακτορικών διατριβών του επιστημονικού προσωπικού του πανεπιστημίου και των υποτρόφων του, καθώς και πάσης φύσεως εντύπων που σχετίζονται με τη λειτουργία του πανεπιστημίου και την προβολή του, όπως επίσης και των επιστημονικών ερευνών που διεξάγονται από την Επιτροπή Ερευνών. Η τήρηση μητρώου εκδόσεων. Η προμήθεια και η διαφύ­λαξη όλων των υλικών που είναι απαραίτητα για εκτυ­πωτική δραστηριότητα του τυπογραφείου όπως εκτυ­πωτικού χάρτου, μεμβρανών κ.λ.π. και η μέριμνα για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του τυπογρα­φείου ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργικότητα του.

 

♦   Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

 

Διευθυντής: Βασίλειος Μούκας

 

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης διαρθρώνεται στα ακό­λουθα Τμήματα:

 

1.   Τμήμα Μελετών & Σχεδιασμού

 

Τμηματάρχης: Εμμανουήλ Δερμιτζάκης

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

 

Ο σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και η μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν. Η ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτη­τών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων. Η καλή λειτουργία των εργαστηρίων Η/Υ και η διοργάνωση σεμι­ναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

 

2.   Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων Η/Υ

 

Τμηματάρχης: Βαλεντίνη Γρηγοριάδου

Υπάλληλοι: Παναγιώτης Ζούδιαρης 

       Χάρης Μάος

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

 

Η συντήρηση των λειτουργικών συστημάτων (λογαρια­σμοί, αντίγραφα ασφαλείας, προβλήματα κ.λ.π.). Η συντή­ρηση λογισμικού εξοπλισμού. Η διαχείριση εξοπλισμού. Η καλή λειτουργία του δικτύου, η επίλυση προβλημάτων σε λογισμικό και εξοπλισμό. Η μελέτη αναγκών και επέ­κτασης δικτύου και η διαχείριση δικτύου.

 

3.   Τμήμα Εκμετάλλευσης Εφαρμογών

 

Τμηματάρχης: Θεοφάνης Παναγάκος

Υπάλληλοι: Πέτρος Κιούκης

                    Μαρία Τσιτουρίδου

                    Κατερίνα Πανοπούλου

                    Παναγιώτης Αρφάνης

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρ­μογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου και η καταχώρηση, επαλήθευση, εισαγωγή και οπτικός έλεγχος των στοιχείων.