Διάρθρωση και Λειτουργίες

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων

 

 


Γραμματείς Ακαδημαϊκών Τμημάτων


 

Η Γραμματεία κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαι­δευτικό, ερευνητικό και εν γένει έργο του Τμήματος. Ανα­λυτικότερα, στις αρμοδιότητες της Γραμματείας κάθε Ακα­δημαϊκού Τμήματος ανήκουν: Η μέριμνα για τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος. Η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των παραπάνω συλ­λογικών οργάνων σε θέματα προκήρυξης, διορισμού, πρό­σληψης, μονιμοποίησης και μετάκλησης του διδακτικού προσωπικού, στις επιστημονικές ανταλλαγές και στην διοργάνωση συνεδρίων ή εκδηλώσεων. Η μέριμνα για την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών και την έκδοση του οδηγού σπουδών. Η μέριμνα για τη διεξαγωγή των κάθε είδους εξετάσεων και της έκδοσης των αποτελεσμά­των τους. Η μέριμνα για την υποβολή των δηλώσεων επι­λογής μαθημάτων κάθε εξάμηνο. Η έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων φοιτητικής κατάστασης καθώς και η χορήγηση των τίτλων σπουδών. Η διακίνηση της αλληλογραφίας του τμήματος και η τήρηση πρωτο­κόλλου και αρχείου και η δακτυλογράφηση των κειμένων του τμήματος.


Το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει τα παρακάτω εννέα Τμήματα:

♦   Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

♦   Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

♦   Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού

♦   Τμήμα Κοινωνικής Ανθρω­πολογίας

♦   Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

♦   Τμήμα Κοινωνιολογίας

♦   Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ΑνάπτυξηςΤμήμα

♦   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

♦   Τμήμα Ψυχολογίας