Διάρθρωση και Λειτουργίες

Υγειονομική Υπηρεσία

 

 


Υγειονομική Υπηρεσία


 

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:


Τα θέματα υγειονομικής περίθαλψης όπως: Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους φοιτητές και τους υπαλλή­λους του Πανεπιστημίου (στο διάστημα της απασχόλη­σης τους στο πανεπιστήμιο). Η εκτέλεση καθηκόντων ελέγχου και έγκρισης επί όλων των ιατρικών συνταγών,
παρακλινικών εξετάσεων, οδοντιατρικών εργασιών, που έχουν προτείνει στους φοιτητές οι αρμόδιοι συνεργάτες ιατροί ή νοσοκομεία. Ο έλεγχος και η τήρηση ειδικού αρχείου γυαλιών και φακών επαφής των φοιτητών. Η έκδοση εισιτηρίων εισαγωγής σε νοσηλευτικές μονά­δες. Ο έλεγχος της αναγκαιότητας νοσηλείας για κάθε περιστατικό, ξεχωριστά για κάθε φοιτητή. Ο έλεγχος και η επικύρωση του αναγκαίου της νοσηλείας στο εξωτερι­κό στις περιπτώσεις εκείνες που η νοσηλεία του φοιτητή το απαιτεί (λόγω αδυναμίας παροχής της κατάλληλης αγωγής στην Ελλάδα). Ο έλεγχος και η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των φοιτητών και η ενημέρωση των φοιτητών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου σε θέματα προληπτικής ιατρικής, με παροχή συμβουλών ή με διαλέξεις.