Διάρθρωση και Λειτουργίες

Γραφείο Σταδιοδρομίας

 

 


Γραφείο Σταδιοδρομίας

Προϊσταμένη: Ελένη Κακουλίδου


 

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

 

Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες του δημοσί­ου, ιδιωτικού τομέα και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη­σης και η εξεύρεση θέσεων πρακτικής εξάσκησης σε φοι­τητές και πτυχιούχους για χρονικά διαστήματα 2-4 μηνών, η παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής καθώς και η λειτουργία ευρείας βάσης πληροφοριών σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.