Διάρθρωση και Λειτουργίες

Γραμματεία Συγκλήτου

 

 


Γραμματεία Συγκλήτου

Προϊσταμένη: Βασιλική Βουρλιώτη


 

Υπάλληλοι: Βασιλική Καρανίκα

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Συγκλήτου. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των θεμά­των που εισάγονται για συζήτηση στη Σύγκλητο. Η μέρι­μνα για την κατάρτιση, έγκριση και κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών και την κοινοποίηση των αποφά­σεων στις καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες. Η τήρηση αρχεί­ου πρακτικών και η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμά­των αυτών και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουρ­γία της Συγκλήτου.