Διάρθρωση και Λειτουργίες

Υπηρεσία μηχανοργάνωσης

 

  

 


Συνοπτική παρουσίαση


 

 

Δομή υπηρεσίας


 

 

 

Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων


 

 
 
Το Τμήμα ασχολείται με την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, τη συντήρηση των λειτουργικών συστημάτων (λογαρια­σμοί, αντίγραφα ασφαλείας, προβλήματα κ.λ.π.), τη συντή­ρηση λογισμικού εξοπλισμού, τη διαχείριση εξοπλισμού, την καλή λειτουργία του δικτύου, την επίλυση προβλημάτων σε λογισμικό και εξοπλισμό, την  ελέτη αναγκών και επέ­κτασης δικτύου και η διαχείριση δικτύου.
 
► Αναλυτικά: 
 

 

 

 

Τμήμα Εκμετάλλευσης και Εφαρμγών


 

 

Αποστολή του Τμήματος είναι η Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρ­μογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου και η καταχώρηση, επαλήθευση, εισαγωγή και οπτικός έλεγχος των στοιχείων.

► Αναλυτικά: 

 

 

 

Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων Η/Υ 


 

 

Έργο του Τμήματος είναι η συντήρηση των λειτουργικών συστημάτων (λογαρια­σμοί, αντίγραφα ασφαλείας, προβλήματα κ.λ.π.). η συντή­ρηση λογισμικού εξοπλισμού, η διαχείριση εξοπλισμού, η καλή λειτουργία του δικτύου, η επίλυση προβλημάτων σε λογισμικό και εξοπλισμό, η μελέτη αναγκών και επέ­κτασης δικτύου και η διαχείριση δικτύου.

► Αναλυτικά: 

 

 

 


Στελέχωση υπηρεσίας κια επικοινωνία