Προσωπικό

Κινητικότητα για Διδασκαλία (Μέλη ΔΕΠ)

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει την δυνατότητα διδασκαλίας των μελών ΔΕΠ στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η δυνατότητα αυτή δίδεται για χώρες:

♦  εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. εδώ), και

♦  εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. εδώ)

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τους παραπάνω συνδέσμους όπως επίσης και το site του τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.