Τμήματα

Γενικό Τμήμα Δικαίου

 

 

Πρώτη ματιά
      Ημερολογίο     Πληροφορίες

 

Το Τμήμα: Το Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου έχει 23 μέλη ΔΕΠ και ανήκει σε μία ειδική κατηγορία Τμημάτων, που ιδρύθηκαν μετά την ψήφιση του νόμου-πλαισίου 1268/1982 (άρθρο 6) σε πολλά Πανεπιστήμια, με σκοπό να εντάξουν στο προσωπικό τους μέλη ΔΕΠ γνωστικών αντικειμένων διαφόρων επιστημών και να παρέχουν διδακτικό έργο στα λοιπά Τμήματα των Πανεπιστημίων, χωρίς τα ίδια να διαθέτουν πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που να οδηγεί σε ενιαίο πτυχίο. Τα περισσότερα Γενικά Τμήματα μετατράπηκαν σε Τμήματα με προπτυχιακούς φοιτητές. Τα Γενικά Τμήματα που λειτουργούν σήμερα είναι συνολικά τέσσερα, του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου Κρήτης,  της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών,  και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεχίζουν να παρέχουν μαθήματα στα λοιπά Τμήματα των Πανεπιστημίων τους, μεγάλο όμως μέρος της δραστηριότητάς τους εντοπίζεται στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που έχουν ιδρύσει, αξιοποιώντας τους διδάσκοντες και την υποδομή τους.

Το Γενικό Τμήμα Δικαίου είναι το μοναδικό από όλα τα Γενικά Τμήματα που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιάς και μόνο επιστήμης, της νομικής επιστήμης, όπως εμφαίνεται και στον τίτλο του. Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 462/1983 «Κατάτμηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών» αλλά συγκροτήθηκε έξι χρόνια αργότερα, βάσει του Π.Δ. 377/1989 το οποίο και μετονόμασε την τότε Σχολή σε Πάντειο Πανεπιστήμιο ιδρύοντας συνολικά οκτώ τμήματα και κατανέμοντας σε αυτά τα μέλη ΔΕΠ και τους υποψήφιους διδάκτορες (άρθρο 29). Με την ΥΑ Β1/381/1990 συστάθηκαν οι Τομείς του Γενικού Τμήματος Δικαίου με τα γνωστικά τους αντικείμενα. Μέχρι και το ακαδ. έτος 2003-2004, τα μέλη ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος Δικαίου παρείχαν τις διδακτικές υπηρεσίες τους στα λοιπά Τμήματα του Πανεπιστημίου, έχοντας ταυτοχρόνως την ευθύνη των (νομικών) διδακτορικών διατριβών των υποψηφίων του Τμήματός τους.

 

     

 


 

   

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του Τμήματος: Τον Ιούνιο του 2004 ιδρύθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», με ειδικότερη στόχευση στην σύγχρονη μετεξέλιξη του δικαίου και της νομικής επιστήμης, την διάχυση του ευρωπαϊκού-κοινοτικού δικαίου σε όλο το εθνικό δίκαιο και την ανάδραση του υπερεθνικού με το εθνικό δίκαιο. Με την ΥΑ 47218/Β7/2004 και τις τροποποιητικές ΥΑ 64126/Β7/2005 και ΥΑ 86979/Β7/2008, στο πλαίσιο των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992, το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» σε τρεις Κατευθύνσεις: α. Ιδιωτικού Δικαίου, β. Δημοσίου Δικαίου γ. Ποινικού Δικαίου και Θεωρίας Δικαίου. Έως και το ακαδ. έτος 2007-08 ήταν ενταγμένο στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Με τον νέο νόμο 3685/16.7.2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», άρθρο 1 παρ. β και γ, επιλύθηκαν οριστικώς κάθε είδους αμφισβητήσεις που είχαν τεθεί ως προς την νομιμότητα των ΠΜΣ όλων των Γενικών Τμημάτων τόσο για το μέλλον, όσο και για το παρελθόν. Μετά την εξέλιξη αυτή δικαιώνονται τα μέλη ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος Δικαίου, που θέλησαν από το 2004 να προσφέρουν μία νέα οπτική στις νομικές μεταπτυχιακές σπουδές, με ειδικότερη στόχευση στην σύγχρονη μετεξέλιξη του δικαίου και της νομικής επιστήμης, στη διάχυση του ευρωπαϊκού-κοινοτικού δικαίου σε όλους τους κλάδους του εθνικού δικαίου και την ανάδραση του υπερεθνικού με το εθνικό δίκαιο.

Το Γενικό Τμήμα Δικαίου έχει συνεργασία με όλα σχεδόν τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου, ορίζοντας διδάσκοντες για τη διδασκαλία νομικών μαθημάτων.

 
           


 


 


Κατάργηση Τμήματος: Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο το Γενικό Τμήμα Δικαίου καταργήθηκε τον Ιούνιο του 2013. Το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό του Τμήματο κατανεμήθηκε σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου στα άλλα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου.

 

     ♦ Για το σχετιό νομοθετικό πλαίσιο των αλλαγών βλ. Πληροφορίες.