Τμήματα

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

 

 

Πρώτη ματιά


      Ημερολογίο     Πληροφορίες

 

Το Τμήμα: Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας αποτελεί οργανική εξέλιξη του πρώτου στην ιστορία Τμήματος Πολιτικής Επιστή­μης στη χώρα. Λειτούργησε το 1933, ως Πολιτικό-Ιστορικά Τμήμα της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Η σημερινή του ονομασία προήλθε από την κατάτμηση του Τμήματος Πολι­τικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών το 1997 και από το ακα­δημαϊκό έτος 1998-99 λειτουργεί ανεξάρτητα.

 

     

 

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Πρόγραμμα μαθημάτων εξαμήνου

   

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στόχος του Τμήματος: Στόχος του Τμήματος είναι η μελέτη και έρευνα της Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Ιστορίας με ιδιαίτερη έμφαση στους επιστημονικούς τομείς της Πολιτικής Θεωρίας, της Πολιτικής Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας, της Θεωρίας του Κράτους και των Πολιτικών Πρακτικών, των Εμπειρικών Μεθόδων στις Κοινωνι­κές Επιστήμες, της Θεωρίας των Πολιτικών Συστημάτων, της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας, της συγκρότησης και λειτουργίας Θεσμών και της Θεωρίας των Πολιτικών Κομ­μάτων.

Το Τμήμα στοχεύει πραγματικά στην «πειθαρχημένη» σύγκρου­ση με τις προλήψεις, τις συλλογικές ιδεοληψίες, τα στερεότυπα του αυτοθαυμασμού και της μισαλλοδοξίας προς τον άλλο, τον είτε εθνοτικοθρησκευτικά μειονοτικό εντός επικράτειας, είτε συνοριακό ξένο και εχθρό, όπως καλλιεργούνται σε όλα τα επί­πεδα και τα πεδία της κοινωνίας μας (Πολιτικό, Δημοσιογραφι­κό, ΜΜΕ, Εκπαιδευτικό, Σχολεία, Πανεπιστήμια). Παράλληλα πρόθεση του Τμήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές την Ανοχή απέναντι στις άλλες, τις διαφορετικές θεωρίες, ιδεολογίες και αντιλήψεις. Διεπιστημονική σύγκλιση, θεωρητικός στοχα­σμός, συγκριτική θεώρηση, συγκριτική πλαισίωση στους διαφο­ρετικούς ιστορικούς χρόνους και γεωγραφικούς τόπους. Πολιτικο-ιδεολογική ανάλυση και ιστορική σύνθεση είναι το μίγμα των εργαλείων και των ορθολογικών πειθαρχιών που προτείνονται. Το Τμήμα διεκδικεί μια παιδευτική διαδικασία που θα αφυπνίζει πνεύμα και συνειδήσεις και θα ερεθίζει τις περιέργειες γύρω από τα θεμελιώδη κοινωνικοπολιτικά προβλήματα, οικονομικο­κοινωνικούς σχηματισμούς, κυρίαρχες θεωρητικές διαμάχες και τις προεκτάσεις από τη χρήση ανταγωνιστικών εννοιών.

 

     

 

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου

 

Πρόγραμμα Εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Φεβρ. 2015 (βλ. κάτω συνημμένα pdf) 

 
   

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 


Επαγγελματικές προοπτικές: Μερικές από τις δυνατότητες απασχόλησης που έχουν οι πτυ­χιούχοι του Τμήματος είναι: ♦ Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μαθήματα Πολιτικής Επι­στήμης και Ιστορίας, ♦ σε κρατικές υπηρεσίες, ♦ σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που ζητούν νοήμονες και μελετημένους πτυχιούχους γύρω από ευρύτερες γεωγρα­φικές, ιστορικές και πολιτισμικές ενότητες (Ελληνικές, Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές σπουδές), με συμπληρωματικό στοιχείο την σε βάθος γνώση μίας ευρύτατα διαδεδομένης ξένης γλώσ­σας αλλά και μίας λιγότερο διαδεδομένης, ♦ σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, ♦ στα Μέσα Επικοινωνίας - σελίδες συναφείς και εξειδικευμένες θεματικά στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εκπομπές- καθώς και σε εκδοτικούς οίκους, με μία πρόσθετη επαγγελματική μαθητεία και ενδεχομένως με έμφαση γύρω από θεματικές περιοχές όπως: Ευρώπη, Βαλκά­νια, Τουρκία, Ελλάδα, περιβάλλον, πολιτισμική ή εκπαιδευτική πολιτική, ♦ σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών γραφείου, σε συνδυασμό πάντα με τη γνώση ξένων γλωσσών και υπολογιστικών προγραμμάτων.

 

     
     

Το μέγεθος του τμήματος (αριθμητικά στοιχεία)

 

     
   
Επιοινωνία       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ