Φοιτητές

Ανακοινώσεις

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

( ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου ότι οι αιτήσεις για τις δηλώσεις στα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου και θα λήξουν τη Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται καθημερινά από 8.30-14.00 στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών. Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. 

  Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

 

 

ΤΜΗΜΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αθήνα 03/06/2016

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 88663/Ζ1/31-05-2016 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ οι αιτήσεις για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα υποβάλλονται στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 (13/06/2016)

Το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου ανακοινώνει στους προπτυχιακούς φοιτητές τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να τους χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα των 1000 ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

α) Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του όπου οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη. Επίσης θεωρείται ως μια πόλη ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Να αποδεικνύεται η φοίτησή τους με πιστοποιητικό του Τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.

Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

δ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών

(ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200)τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’)

Επισημαίνεται ότι :

1. Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας και αν όχι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν2238/1994. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

2. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή.

3. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

4. Το επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους, ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (στοιχεία δικαιούχου)

2. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από το Κ.Ε.ΦΟΙ και εκδίδεται έως τις 31

Δεκεμβρίου κάθε έτους

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους για τα εισοδήματα του έτους 2015 και της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο.

4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των δύο (2) γονέων και του φοιτητή εφόσο υποβάλλει.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου:

α) περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

β) τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για το στεγαστικό επίδομα και αφορούν οικονομικά στοιχεία (Ε1,Ε9), η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και όποιο άλλο στοιχείο απαιτείται είναι αληθή.

8. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας (εκτυπωμένο από το TAXIS NET) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

Για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004.

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα .

Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο .

9. Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ και φωτοτυπία του λογαριασμού.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τον δικαιούχο ή το νομίμως εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου καθημερινά και κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00.

Η Φοιτητική Μέριμνα δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό από τον δικαιούχο κρίνεται αναγκαίο για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος να αφορά το τρέχον οικονομικό έτος για τα εισοδήματα του έτους 2015.

2. Βεβαιώσεις καλής επίδοσης θα δίνονται από το ΚΕΦΟΙ έως 29/12/2016

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

 

 

25.05.2015

♦ Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος 1.000 ευρώ

 

Το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου ανακοινώνει στους προπτυχιακούς φοιτητές τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να τους χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα των 1000 ευρώ.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


 1. Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του όπου οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη. Επίσης θεωρείται ως μια πόλη ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
 2. Να αποδεικνύεται η φοίτησή τους με πιστοποιητικό του Τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.
 3. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. (Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.)
 4. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200)τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’)

Επισημαίνεται ότι:

 • Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν2238/1994. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
 1. είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή
 2. οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
 3. είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
 4. είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.
 • Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή.
 • Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
 • Το επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους, ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση  (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από το Κ.Ε.ΦΟΙ και  εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους για τα εισοδήματα του έτους 2014 ή της  δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο.

 • Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των δύο (2) γονέων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.
 • Υπεύθυνη  δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας (εκτυπωμένο από το TAXIS NET) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος  δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. 

Για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.2α  του άρθρου 10 του ν. 3220/2004.

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. 

Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

 • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία του λογαριασμού.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τον δικαιούχο ή το νομίμως εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου καθημερινά και κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00.

♦ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος να αφορά το τρέχον οικονομικό έτος για τα εισοδήματα του έτους 2014.

 

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

   
24/01/2014

♦ Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος 1.000 ευρώ

 
 
Το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου ανακοινώνει στους προπτυχιακούς φοιτητές τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να τους χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα των 1000 ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 
α) Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του όπου οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη. Επίσης θεωρείται ως μια πόλη ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Να αποδεικνύεται η φοίτησή τους με πιστοποιητικό του Τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

δ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200)τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’)

Επισημαίνεται ότι :

1. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν2238/1994. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

2. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή. 

3. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. 4. Το επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους, ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση  (χορηγείται από την υπηρεσία)
2. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από το Κ.Ε.ΦΟΙ και  εκδίδεται εντός των   
    τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.
3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για  
    το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους)ή της  
    δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο 
    υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα (επικυρωμένο).
           Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης   
           υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο,  θεωρημένη  
           από την οικεία Δ.Ο.Υ 
4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) (επικυρωμένο)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.
7. Υπεύθυνη  δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του 
    στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.
8. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας (επικυρωμένο) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης  
    και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο 
    ίδιος  δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
           Για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα    
           στην παρ.2α  του άρθρου 10 του ν. 3220/2004.
           Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι   
           θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη  
           παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα .
           Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο .
9. Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία του λογαριασμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

  
Η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τον δικαιούχο ή το νομίμως εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου
από
 
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου
έως τις
31 Μαρτίου 2014
 
καθημερινά και κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00.
 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 ► Για την υπεύθυνη δήλωση και το έντυπο της αίτησης βλ. κάτω συνημμένα

 


 

29/11/2013

 

♦ Παράταση υποβολής αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση / ανανέωση κάρτας σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014

 

 
► Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου ότι λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, κρίνεται απαραίτητο η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση / ανανέωση κάρτας σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014  να παραταθεί έως τις
 
29 Νοεμβρίου 2013

► Απόφαση Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας 30-10-2013

► Περισσότερα βλ. ανακοίνωση 22/11/2013 (στη συνέχια) 
 
 

 


 

22/11/2013


♦ Λήξη αιτήσεων έκδοσης ανανέωσης κάρτα σίτισης

 

 
► Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου ότι σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας στις 30 Οκτωβρίου 2013, η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση / ανανέωση κάρτας σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014 λήγει στις
 
22 Νοεμβρίου 2013
 
► Η δωρεάν σίτιση παρέχεται στους προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς φοιτητές όπως και στους υποψήφιους διδάκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου από 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως και το τέλος των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου.

► Η σίτιση διακόπτεται κατά το διάστημα των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

► Δικαίωμα Δωρεάν σίτισης έχουν οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί 12ο εξάμηνο.

► Προσοχή: 
 
Η Ειδική ταυτότητα χορηγείται κατά προτεραιότητα σε όσους εμπίπτουν στις αναφερόμενες καητογορίες σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ5/68535/Β3 18/06/2012 άρθρο 8. 
 
♦ Την ΚΥΑ βλ. στα Συννημένα Έγγραφα του Φακ. Παροχής Σίτισης - Στέγασης.zip εδώ.