Φοιτητές

Διαπανεπιστημιακές σχέσεις

 

 

Ανταλλαγές φοιτητών


 
Η θεμελίωση της συνείδησης ότι οι φοιτητές όλων των Πανεπι­στημίων έχουν κοινά προβλήματα, διεκδικήσεις και ενδιαφέρο­ντα αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του φοιτητικού κινήματος αλλά και όλης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
 
Η επίτευξη του στόχου προϋποθέτει την ουσιαστική επικοινω­νία μεταξύ φοιτητών των διαφόρων ΑΕΙ: Η γνώση των διαφόρων συστημάτων σπουδών μέσα από τη φοίτηση σε αυτά και η συνεργασία σε πραγματικά φοιτητικά προβλήματα, ολοκληρώ­νονται με τις κοινές εμπειρίες ζωής και δράσης. Γι’ αυτό, ακο­λουθώντας το παράδειγμα ανταλλαγών σε επίπεδο Καθηγητών και γενικά διδακτικού προσωπικού, οργανώθηκαν και λειτουρ­γούν οι ανταλλαγές μεταξύ φοιτητών των διαφόρων ΑΕΙ.
 
Οι σχέσεις μεταξύ διαφόρων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων συστηματοποιούνται και πολλαπλασιάζονται με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών.
 
Τα κυριότερα απ' αυτά τα Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών αφορούν στη μετάβαση φοιτητών σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, πλην της Ελλάδας, για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από τρεις μήνες έως και ένα ακαδημαϊκό έτος.
 
Κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο εξωτερικό οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα αντίστοιχα με αυτά του κανονικού εξαμήνου τους και να εξετασθούν επιτυχώς σε αυτά, ώστε να αναγνωρισθούν μετά την επιστροφή τους.
 
Παράλληλα δίδεται και η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο εξωτερικό, αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον αρμόδιο επιβλέποντα Καθηγητή του οικείου Τμήματος.


Erasmus


 
 Το πρόγραμμα Erasmus πρωτοθεσπίσθηκε το 1987 και είναι αυτό που κατά κανόνα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή φοιτητών. Από το 1996 εντάχθηκε στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο Σωκράτης (Socrates), το οποίο περιλαμβάνει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης την Ισλανδία, το Λιχνεστάιν, τη Νορβηγία. Επίσης από το 1998 το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την Κύπρο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Ουγγαρία.
 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν κύκλο σπουδών σε Πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία το Πανεπιστήμιο έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας.
 
Ο χρόνος φοίτησης σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτείνεται από τρεις μήνες μέχρι και ένα ακαδημαϊκό έτος, με εξασφάλιση αναγνώρισης των σπουδών που πραγματοποιήθηκαν στην άλλη χώρα.
 
Για την κάλυψη των επιπλέον δαπανών που συνεπάγεται η δια-φορά του κόστους διαβίωσης στο εξωτερικό, χορηγούνται υποτροφίες Erasmus από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με την χώρα υποδοχής. Εκτός από τα γλωσσικά και πολιτιστικά οφέλη, το πρόγραμμα παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα διεθνούς εμπειρίας και εργασίας πέραν των εθνικών συνόρων. Κατά κανόνα οι φοιτητές που λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα Erasmus έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών, οι διαδι­κασίες όμως για τη χορήγηση της υποτροφίας πρέπει να έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία μετάβασης τους στο εξωτερικό.
 
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα φοιτητικής κινη­τικότητας είναι:
Οι μετακινούμενοι φοιτητές να είναι πολίτες κράτους μέλους της Κοινότητας ή να τους έχει αναγνωρισθεί από ένα κράτος μέλος το καθεστώς του άπατρι, του πρόσφυγα ή του μόνιμου κατοίκου.
Οι μετακινούμενοι να είναι εγγεγραμμένοι ως κανονικοί φοιτη­τές σε προγράμματα σπουδών που οδηγούν στη λήψη τίτλου σπουδών.
Η οικονομική ενίσχυση Erasmus δεν προσφέρεται σε πρωτοετείς φοιτητές.
Η οικονομική ενίσχυση Erasmus δεν προσφέρεται σε φοιτητές που έχουν λάβει προηγούμενη ενίσχυση Erasmus ή σε φοιτη­τές που ενισχύονται από άλλο κοινοτικό πρόγραμμα.
Η οικονομική ενίσχυση Erasmus δεν αναστέλλει την παροχή εθνικής υποτροφίας, δανείου ή ενίσχυσης.
Η παρακολούθηση προγράμματος σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής πρέπει να καλύπτει ουσιαστική χρονική διάρκεια που να μην είναι μικρότερη από 3 μήνες και να μην υπερβαίνει ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος.
 
Ο χρόνος και το περιεχόμενο των επιτυχών σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής να αναγνωρίζονται προκαταβολικά και πλήρως με τυπική δέσμευση του ιδρύματος προέλευσης ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή. 
 
Οι συμμετέχοντες φοιτητές να απαλλάσσονται από την πλη­ρωμή διδάκτρων, εξετάσεων και τελών χρήσης βιβλιοθήκης στο ίδρυμα υποδοχής.
 
Το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus παρέχει οικονομική ενίσχυση στους μετακινούμενους φοιτητές, με σκοπό την κάλυψη μέρους των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγονται οι σπου­δές σε ένα άλλο κράτος, όπως είναι:
τα έξοδα ταξιδιού μεταξύ χώρας προέλευσης και χώρα υπο­δοχής
τα έξοδα γλωσσικής προετοιμασίας στη χώρα υποδοχής, που βαρύνουν τον μετακινούμενο φοιτητή
οι επιπλέον δαπάνες λόγω διαφοράς κόστους ζωής
οι πρόσθετες δαπάνες λόγω διαφορετικών συνθηκών σπου­δών (μη δωρεάν παροχή σίτισης, κατοικίας κ.λ.π.)
Η επιλογή των μετακινούμενων φοιτητών γίνεται από το ίδρυ­μα προέλευσης τους (το ίδρυμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην λήψη τίτλου και στο οποίο θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να λάβουν τον τίτλο σπουδών τους).

 
Tempus


Το πρόγραμμα αφορά σε συνεργασίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης σε θέματα συστημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις χώρες αυτές.
 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Tempus ενισχύονται οικονομικά οι συνεργασίες Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ­σης σε τομείς έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά και σε τομείς εκπαίδευσης (ανταλλαγές προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών, διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού).