Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Μαθήματα


Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Κατηγορία Διδάσκων
520003 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι Α Μάθημα Riboli Diana
520025 Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας Α Μάθημα Αστρινάκη Ουρανία
520089 Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία Α Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520141 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Α Μάθημα Σακέλλης Ιωάννης
520142 Κράτος και Κοινωνία στη Νεότερη Ελλάδα (19ος Αιώνας) Α Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
520008 Εισαγωγή στη Στατιστική: Κοινωνικές Στατιστικές Β Μάθημα Σακέλλης Ιωάννης
520011 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ Β Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520028 Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης Β Μάθημα Μακρής Γεράσιμος
520057 Ανθρωπολογικές Έρευνες στη Μεσόγειο Β Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
520155 Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων Β Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
520031 Ανθρωπολογικές Θεωρίες της Οικογένειας και της Συγγένειας Γ Μάθημα Τουντασάκη Ειρήνη
520032 Ανθρωπολογία της Θρησκείας και των Συμβολικών Συστημάτων Γ Μάθημα Μακρής Γεράσιμος
520046 Οικονομική Ανθρωπολογία Γ Μάθημα Αγγελίδου Αλίκη
520047 Αστική Ανθρωπολογία Γ Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας
520138 Πολιτισμική Ανθρωπολογία Γ Μάθημα Παπαγαρουφάλη Ελένη
520049 Πολιτική Ανθρωπολογία Δ Μάθημα Μακρής Γεράσιμος
520084 Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης Δ Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
520182 Ανθρωπολογικές Θεωρίες του Εθνικισμού και Εθνοτισμού Δ Μάθημα Νοταράς Ανδρέας
520110 Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση: Παιδαγωγικές Θεωρίες Δ Μάθημα Αθανασίου Αθηνά
520059 Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία Ε Μάθημα Παπαγαρουφάλη Ελένη
520060 Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΣΤ Μάθημα Riboli Diana
520143 Εθνογραφία και Παραδείγματα Επιτόπιας Έρευνας ΣΤ-Η Σεμινάριο Παπαγαρουφάλη Ελένη
520116 Εισαγωγή στην Πολιτισμική Γεωγραφία ΣΤ-Η Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας
520033 Ανθρωπολογία του Σώματος ΣΤ-Η Μάθημα Παπαγαρουφάλη Ελένη
520027 Κοινωνική και Ιστορική Δημογραφία Ε-Ζ Μάθημα Σακέλλης Ιωάννης
520040 Ανθρωπολογία και Υλικός Πολιτισμός Ε-Ζ Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520139 Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις του Λαϊκού Πολιτισμού Ε-Ζ Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας
520144 Ανθρωπολογία της Βίας και των Συγκρούσεων Ε-Ζ Μάθημα Αστρινάκη Ουρανία
520160 Ανθρωπολογία άλλων κοινωνιών: το παράδειγμα των Βαλκανίων Ε-Ζ Μάθημα Αγγελίδου Αλίκη
520162 Ανθρωπολογία και Αρχαιολογία ΣΤ-Η Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520172 Ανθρωπολογία και Οριενταλισμός: Ζητήματα Αποικιοκρατίας ΣΤ-Η Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520177 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας (20ος αιώνας) Ε-Ζ Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
520186 Πολιτικές της Μνήμης, του Τραύματος και της Μαρτυρίας Ε-Ζ Σεμινάριο Αθανασίου Αθηνά
520051 Εθνογραφίες των μη Δυτικών Κοινωνιών ΣΤ-Η Μάθημα Μακρής Γεράσιμος
520105 Ανθρωπολογία των Σύγχρονων Δυτικών Κοινωνιών Δ Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας
520129 Ανθρωπολογία του Φύλου ΣΤ-Η Μάθημα Αθανασίου Αθηνά
520147 Ιστορία των Βαλκανικών Λαών (19ος - μέσα 20ού αιώνα) ΣΤ-Η Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
520149 Ανθρωπολογία του Χώρου Ε-Ζ Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520158 Ελληνική Εθνογραφία ΣΤ-Η Μάθημα Αγγελίδου Αλίκη
520168 Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί στη Μετασοσιαλιστική Ανατολική Ευρώπη ΣΤ-Η Μάθημα Αγγελίδου Αλίκη
520170 Συγγένεια & Νέες Τεχνολογίες Αναπαραγωγής Ε-Ζ Μάθημα Τουντασάκη Ειρήνη
520181 Εθνογραφία Μέσης Ανατολής Ε-Ζ Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520183 Ανθρωπολογία και Τέχνη ΣΤ-Η Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520185 Εθνογραφία της Ρωσίας και των Χωρών της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης ΣΤ-Η Μάθημα Νοταράς Ανδρέας
520187 Οικονομική Πολιτική, Διεθνείς Οργανισμοί και Παγκοσμιοποίηση ΣΤ-Η Μάθημα Σακέλλης Ιωάννης
520064 Ανθρωπολογία των Ισλαμικών Κοινωνιών Ε-Ζ Μάθημα Μακρής Γεράσιμος
520188 Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα Ε-Ζ Σεμινάριο Κυριαζή Νότα
520189 Εφαρμογές Ποσοτικής Έρευνας με το πρόγραμμα SPSS Ε-Ζ Σεμινάριο Κυριαζή Νότα
520193 Εθνοϊατρική Ε-Ζ Σεμινάριο Riboli Diana
520191 Κοινωνική Έρευνα και Συνδυαστική Μεθοδολογία ΣΤ-Η Σεμινάριο Κυριαζή Νότα
520192 ΄Αυτόχθονοι΄ Πολιτισμοί, Βιωσιμότητα και Παγκοσμιοποίηση ΣΤ-Η Μάθημα Riboli Diana
520190 Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα ΣΤ-Η Μάθημα Κυριαζή Νότα

Συνημμένα