Νέα Ακαδημαϊκά Θέματα

 Οι Πρυτανικές Αρχές καλούν τα μέλη ΔΕΠ που επιθυμούν, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να επιλεγούν από τη Σύγκλητο, το τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του για τη Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις και προϋποθέσεις του Ν.4429/16 (ΦΕΚ Α/199).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει εγγράφως ή ηλεκτρονικά στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου έως και την Τρίτη 20-12-2016.

Συνημμένα:N.4429.pdf