Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

  

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών    Αθήνα, 28-04-2014
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης    Αριθ.Πρωτ.2662
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες

Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου,

Τατιάνα Σαΐτελμαν

Τηλ.:
 
Φάξ: 
 
e-mail: 
 
Ώρες Υποδοχής: 

210-920.1441 -42

210-92 38 702 

tmima.promithion@panteion.gr

Καθημερινά 08.00-16.00

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Ανακοινώνεται ότι, κατά την 27η συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου στις 11 Μαρτίου 2014 (θέμα 3ο), αποφασίστηκε η Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την αγορά ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των διαδικαστικών εξόδων αγοράς – κυκλοφορίας και των νομίμων κρατήσεων, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2014 (ΚΑΕ 9752-00-01) και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της προκήρυξης, η οποία έλαβε αριθ.πρωτ. 2662/28-4-2014.
 
  • Για την παραλαβή του τεύχους της διακήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, ή στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr)
  • Για πληροφορίες, αρμόδιoι υπάλληλοι: Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα, Λιάμης Κλεάνθης, τηλ.: 210-920.1441 – 42, φαξ: 210-9238702, email: tmima.promithion@panteion.gr
 
Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές μέχρι και τις
 
21 Μαίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,
 
στη διεύθυνση:
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71,  Καλλιθέα, Αθήνα,
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών
Με την ένδειξη στο φάκελο:
 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΊΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την αγορά ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:  2662/28-4-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  21.05.2014 και ώρα 11:00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ______________________
                   
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
 
21η  Μαίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
 
ενώπιον Επιτροπής, στην
αίθουσα του Πρυτανικού Συμβουλίου.
 
 
 
 
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Γρηγόριος Ι.Τσάλτας  • Για τη σχετική Διακήρυξη βλ. συνημμένα

 

Συνημμένα:AGORA AUTOKINHTOY_STOMHTROO.pdf