Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Προς ενημέρωση - απάντηση του Τμήματος Προμηθειών στο υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 37/11.04.2014 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής Κτιριακών Εργων - Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων - Τεχνικής Συντήρησης και Αναβάθμισης Μηχανημάτων βλ. συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα:YS_11.PDF