Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις και μηχανήματα ψύξης στα κτίρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Παντείου Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2014 (ΚΑΕ 0879-00-01 "Συντήρηση και Επισκευη Λοιπών Μονίμων Εγκαταστάσεων"), σύμφωνα με την υπ' αρίθμ πρωτ. 262/21.05.2014 σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα.

 

Συνημμένα:ΒΙΙ9469Β7Α-ΣΕΟ-signed.pdf