Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση για το έργο της συντήρησης και της τεχνικής υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας και του Διπλογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, από την υπογραφή της συμβάσεως και μέχρι 31.12.2014,  ώστε το τελικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εργασίας που αναλαμβάνει με την παρούσα να εκτελέσει ο Ανάδοχος να συνάδει με τον σκοπό για τον οποίο συνάπτει τη σύμβαση η Αναθέτουσα Αρχή, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2422/15-4-2014 Προκήρυξη, Παράρτημα Α'.

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα
Συνημμένα:Συντήρηση συστήματος.pdf