Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις

  • του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
  • του άρθρου 1 §9 του Ν. 2083/92,
  • του Ν. 2690/99 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
  • του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κ.λπ» και
  • το γεγονός ότι η θητεία των σχετικών Επιτροπών του Πανεπιστημίου λήγει την 31η Αυγούστου 2014,

σας γνωστοποιεί ότι την

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014
και ώρα 13:00
στην Αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου
(1ος όροφος, Κτίριο Διοίκησης)
 
θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, παρουσία των μελών της Συγκλήτου, για τη συγκρότηση των Επιτροπών όπως φαίνονται στο συνημμένο αρχείο.
Συνημμένα:Γνωστοποίηση Κλήρωσης.pdf