Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2014
 
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), σύμφωνα με την από 27/8/2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
1.Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης, διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων ογδοντά εννιά ευρώ και σαράντα τριών ευρώ (243.089,43) πλέον ΦΠΑ 23%  πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ και πενήντα επτά ευρώ (55.910,57) ήτοι συνολικά διακοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων ευρώ (299.000,00) ευρώ για την επιλογή αναδόχου του έργου «Το Ψηφιακό Θεμέλιο του Παντείου Πανεπιστήμιου: Ηλεκτρονική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης προς όλους Πανεπιστημίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για το παρακάτω αντικείμενο του έργου: «Το Ψηφιακό Θεμέλιο του Παντείου Πανεπιστήμιου: Ηλεκτρονική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης προς όλους Πανεπιστημίου».
 
2.Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.
 
3.Αναθέτουσα αρχή: Το Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο/ΕΛΚΕ που εδρεύει στο νέο επταόροφο κτίριο Λ. Συγγρού 136,Καλλιθέα – ΤΚ17671. Η  κα Γκόλφω  Λιάτσου είναι η αρμόδια από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνει τις σχετικές με το διαγωνισμό ερωτήσεις (τηλέφωνο επικοινωνίας:
210 9201508-
FAX 210 9201360
e-mail: elkepant@panteion.gr &
g.liatsou@panteion.gr 
 
4.Σύμβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της οριστικής Κατακύρωσης.
 
5.Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών

(α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 6/10/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες, στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου: Πρωτόκολλο Γραμματείας ΕΛΚΕ (υπ’ όψιν κας. Γκόλφως Λιάτσου), κατά τις ώρες 08.30 π.μ έως 14.30 μ.μ, που λαμβάνει τις σχετικές με το διαγωνισμό ερωτήσεις (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 - 9201508 - FAX 210 - 9201360- e-mail: elkepant@panteion.gr & g.liatsou@panteion.gr
 
(β) Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πχ ταχυδρομικώς) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει και να παραληφθεί από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την 6/10/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη. 

(γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:
Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»,
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»,

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
  • ένα (1) πρωτότυπο 
  • ένα (1) αντίγραφο 
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
 
Τεχνική Προσφορά: 
  • ένα (1) πρωτότυπο,
  • ένα (1) αντίγραφο,
  • ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός των τεχνικών φυλλαδίων,
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
 
Οικονομική Προσφορά: 
  • ένα (1) πρωτότυπο,
  • ένα (1) αντίγραφο,
  • ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD),
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
 
6.Αποσφράγιση των προσφορών
 
Α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια στις  6/10/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ (νέο επταόροφο κτίριο Λ. Συγγρού 136,Καλλιθέα – ΤΚ17671). 
 
Β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης.
 
7.Δικαίωμα συμμετοχής
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
 
Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα την παροχή αντιστοίχων υπηρεσιών 
 
Β) Ενώσεις προμηθευτών/ Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα  της  αναλυτικής διακήρυξης.
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
 
8.Εναλλακτικές προσφορές
 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 
9.Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους, ήτοι μέχρι την 7/4/2015 Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 
10.Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671 Αθήνα, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://elke.panteion.gr και σε ηλεκτρονική μορφή η οποία είναι ισοδύναμη με την διάθεση του τεύχους από την Αναθέτουσα αρχή .

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστέλλει έγγραφη απάντηση σε όλους όσους έχουν αποδεδειγμένα παραλάβει τη Διακήρυξη συνολικά για όλες τις διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την λήξη υποβολής των προσφορών κι εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Οι διευκρινίσεις θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο «Πάντειο Πανεπιστήμιο-ΕΛΚΕ» Γραφείο Προμηθειών, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671 Αθήνα υπόψη κας Γκόλφως Λιάτσου  Διεύθυνση Λ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, τηλ 210 - 9201508 fax 210 - 9201360. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
 
11.Εγγύηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ.
 
12. Ενημέρωση του Φύλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις ………./2014.

2. Στον ελληνικό τύπο (2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες) στις ……..  όπου και δημοσιεύθηκε στις.
Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη Διαύγεια στις ……… και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου http://elke.panteion.gr και http://www.digitalplan.gov.gr του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ψηφιακής Σύγκλισης στις ……..
 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
 
Αντιπρύτανης
Καθ. Ευάγγελος Πρόντζας
 
Συνημμένα:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf
Συνημμένα:PANTEIO_07_2014_psifiako themelio.pdf