Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                   

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                      
Τμήμα Προμηθειών                                                                                           
Πληροφορίες: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Τατιάνα Σαϊτελμαν
Τηλ.: 210-920.1441 -42
fax.:   210-92 38 702
e-mail:  tmima.promithion@panteion.gr
Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά 8.00-16.00
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ανακοινώνεται ότι με την υπ'αριθ. 36/27-5-2014 (θέμα 24ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΑΔΑ:7ΜΥΚ469Β7Α-ΚΘΨ και ΑΔΑΜ: 14REQ002283035), αποφασίστηκε η προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και 31/12/2016, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 480.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0892.00  του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ετών 2013-2014 και συγκεκριμένα για το έτος 2015: 215.000,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για το έτος 2016: 265.000,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 
Η Διακήρυξη έλαβε αριθ.  04/2014 και  αριθ.πρωτ.  4692/10-9-2014.
 
Για την παραλαβή του τεύχους της διακήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος,
ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
www.panteion.gr

Για πληροφορίες, αρμόδιoι υπάλληλοι:Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα, Λιάμης Κλεάνθης,

τηλ.:210-920.1441-42, φαξ:210-9238702,
e-mail:tmima.promithion@panteion.gr
 
Δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους αναδόχους να επισκεφτούν τους χώρους των υπό φύλαξη κτιρίων κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κα Παπακωνσταντινοπούλου Γεωργία, τηλ.210-920 1346 και για διευκρινίσεις επί του παραρτήματος Α΄ της παρούσας προκήρυξης).
 
Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές μέχρι και τις  3 Νοεμβρίου 2014, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα   11:00 π.μ., στη διεύθυνση:
 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71,  Καλλιθέα, Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών
Με την ένδειξη στο φάκελο:
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΊΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών& Πολιτικών Επιστημών από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και 31/12/2016.
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ΄αριθ.: 04/2014 και αριθ.πρωτ.4692/10-9-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:   3/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ______________________
(Επωνυμία- Δ/νση – Τηλ. –Φαξ – Εμαίλ)
 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
3η Νοεμβρίου 2014,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου.
Συνημμένα:ΦΥΛΑΞΗ 2015-2016 ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΟ _1.pdf