Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Σύμβαση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, όπως ακριβώς αυτές οι υπηρεσίες αναλυτικά προσδιορίζονται και προβλέπονται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας (ενδεικτικά Ν. 3850/2010) και να εξασφαλίζει την αναγκαία υποστήριξη στο «Πανεπιστήμιο».

 

Περισσότερα βλ. συνημμένα.

 

Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14SYMV002343986.pdf