Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εντύπων υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 15.447,15 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος, οικονομικού έτους 2014 (ΚΑΕ 0891.01.01).

Ημερομηνία διενέργειας 7/11/2014 και ώρα 11:00 πμ.

Περισσότρα βλ. συνημμένα.

 

Συνημμένα:PMD ENTYPOY YLIKOY 2014 _ ΑΔΑΜ 14PROC002344151.pdf