Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αθήνα    29      – 10 - 2014

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Αριθ.Πρωτ.Δ/νσης:     497
 
Τμήμα  Προμηθειών
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Πληρ.: Bαρβάρα Παπαθανασοπούλου – Τατιάνα Σαϊτελμαν
Τηλ.: 210-920.1441-2
Φάξ:  210-9238702
e-mail:   tmima.promithion@panteion.gr
 
Προς  :  την   Εταιρεία  D.P.S. Security
Ηρώων Πολυτεχνείου 14 – Πειραιάς 18531
Φάξ:  210-4131519   -  211 80000600
 
     Κοιν.:     (1) Κάθε ενδιαφέρομενο
(2)Την Δ/νση Μηχανοργάνωσης για ανάρτηση
            στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
 
 
Θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την αριθ.04/2014 Διακήρυξη Διετούς Φύλαξης»
 
 
                    Σε συνέχεια της με αριθ.πρωτ.5104/13-10-2014 αιτήσεως σας, και συγκεκριμένα για το στοιχείο 3 αυτής, σας γνωρίζουμε ότι, η απόδειξη της νομικής υπόστασης των συμμετεχόντων εταιρειών στον υπό διενέργεια διαγωνισμό, καθώς και κατ΄επέκταση ότι αυτές αποτελούν συνέχεια προγενέστερης εταιρείας, εναπόκειται, σύμφωνα με την διακήρυξη, στους ίδιους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, καθόσον αυτό τεκμηριώνεται από τα διαλαμβανόμενα στο καταστατικό ίδρυσης της νέας εταιρείας.
 
Σε κάθε περίπτωση αυτό θα κριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 
 
 
 
 
 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης
 
 
Βαρ. Παπαθανασοπούλου