Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Ανακοινώνεται ότι, κατά την συνεδρίαση της υπ' αριθ. 41/17-7-2014 (θέμα 9ο) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε η προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων (έντυπη μορφή), που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, και για την προμήθεια δικαιωμάτων πρόσβασης on-line δεδομένων, με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το έτος 2014 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄, της υπ' αριθ. Πρωτ. 5429/7-11-2014 Προκήρυξης.

Για την παραλαβή του τεύχους της προκήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, κ. Λιάμης Κλεάνθης τηλ. 210-920.1441-2 ή στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr)

Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές μέχρι και την 27η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00 μ.μ, στη διεύθυνση:

 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71,  Καλλιθέα, Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών

 

Με την ένδειξη στο φάκελο:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων (έντυπη μορφή), που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, και για την προμήθεια δικαιωμάτων πρόσβασης on-line δεδομένων, με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το έτος 2014»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:  5429/7-11-2014

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:27/11/2014  και ώρα 13:00 μ.μ.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

___________________________________________

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ……………..

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  την 27η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00 μ.μ, ενώπιον Επιτροπής, στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα.

 

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Γρηγόριος Ι.Τσάλτας

Συνημμένα:PROKHRYJI BIBLION PERIODIKON VASEON 2014.pdf