Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες
  • Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις και μηχανήματα θέρμανσης στα κτήρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (18.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Παντείου Πανεπιστημίου για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015 (ΚΑΕ 0879.00.01 ‘Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων’), σύμφωνα με την υπ’ αρ. Πρωτ. 471/16.10.2014 σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

  • Περισσότερα βλ. συνημμένα.
 
Συνημμένα:14PROC002427914_ΘΕΡΜΑΝΣΗ.pdf