Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

  • Επαναπροκήρυξή Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμόυ, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου (RICO INFOTEC PR1357) για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015. 
 
  • Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.777,30€ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α., για την αναπαραγωγή περίπου 1.900.000 αντιγράφων, ήτοι 1.426,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το οικονομικό έτος 2014   και   5.350,50€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το οικονομικό έτος 2015 και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0887.00.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, των οικονομικών ετών 2014-2015.
 
  • Με ημερομηνία διενέργειας την 11η  Δεκεμβρίου  2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα  13:00 μ.μ.
 
Περισσότερα βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 14PROC002426522.pdf