Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Πρόχειρος Μειοδοτικός διααγνωισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτύπωσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των  20.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16.260,16€ ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος, οικονομικού έτους 2014 (ΚΑΕ 1281-00-01).
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις  23/12/2014 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
 
Περισσότερα βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:ΠΜΔ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 2014 14PROC002462265.pdf