Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                  Αθήνα,     17-12-2014
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                      Αριθ.Πρωτ.:     6097
Τμήμα  Προμηθειών
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Πληρ.: Bαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Τατιάνα Σαϊτελμαν
Τηλ.: 210-9201441 -42                                                         
Φάξ:  210-9238702                                                                ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
e-mail:   tmima.promithion@panteion.gr                         ΚΟΙΝ. Δ/νση Μηχανοργάνωσης
Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά 8.00-16.00                           για ανάρτηση στην Ιστοσελίδα
 
 
Εν όψει του επικείμενου διαγωνισμού μας που θα διεξαχθεί στις  23/12/2014 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.,  με  αριθ. Πρωτ. 5980 /9-12-2014 (ΑΔΑ:6Α1Ι469Β7Α-ΨΣΤ και ΑΔΑΜ:  14PROC002462265) για την προμήθεια αναλωσίμων εκτύπωσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σας ενημερώνουμε ότι:
(α) Ενδιαφερόμαστε για συμβατά αναλώσιμα εκτύπωσης, για το λόγο ότι τα γνήσια είναι ακριβότερα στην αγορά τους.
Μπορεί να προσφερθεί το αντίστοιχο γνήσιο, στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει ή δεν κατασκευάζει αυτόν τον κωδικό σε συμβατό, αρκεί να καλύπτεται η απαιτούμενη ποσότητα και το κόστος του συνόλου της προμήθειας να μην υπερβαίνει την προβλεπόμενη συνολική δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των  20.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16.260,16€ ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
 
(β) Στο Παράρτημα Α’ - Τεχνικές προδιαγραφές τα στοιχεία αφορούν στα αυθεντικά (ORIGINAL) αναλώσιμα εκτύπωσης, προκειμένου να αναζητηθεί ο αντίστοιχος κωδικός σε συμβατά, με τον όρο ότι, όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να φέρουν είτε ημερομηνία παραγωγής εντός του έτους 2014, είτε ημερομηνία λήξης μετά την 31/12/2017.
Σημειώνουμε ότι με τον όρο Συμβατά, εννοούμε ισοδύναμα, δηλαδή η λύση που θα προτείνετε να πληροί, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις τεχνικές προδιαγραφές.
 
 
 
Ο Πρύτανης
 
Καθηγητής Γρηγόριος I. Τσάλτας
 
Ανήκει στην υπ' αριθ. Πρωτ.   5980    /9-12-2014 Προκήρυξη
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
 
Περιγραφή του αντικειμένου-Τεχνικές προδιαγραφές
 
Η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των υπό προκήρυξη  συμβατών  ειδών είναι τα εξής:
 
 
 
 
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να φέρουν είτε ημερομηνία παραγωγής εντός του έτους 2014, είτε ημερομηνία λήξης μετά την 31/12/2017.  Αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ειδών θα γίνεται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους 2015 χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Πανεπιστημίου, αλλά με αποκλειστική ευθύνη και επιβάρυνση του Προμηθευτή.