Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Σύμβαση για την προμήθεια/ανανέωση 800  αδειών χρήσης για προστασία antivirus SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTHS ACAD BAND A , για ένα έτος, για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτ. 5993/9-12-2014 προκήρυξη και όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ αυτής​, όπως αυτή αναρτήθηκε στη Διαύγεια και στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 15SYMV002516294.​

Συνημμένα:SYMVASI GIA 800 ADEIES ANTIVIRUS Ω96Δ469Β7Α-ΙΦΧ.pdf